โลโก้เว็บไซต์ บทความ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 บทความ

ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมโครงการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเชียงราย
จันทร์ 24 สิงหาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

             วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจโครงการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเชียงราย ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย  >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมจัดแสดงผลงานและนวัตกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ณ รร.ศิริมาตย์เทวี อ.พาน จ.เชียงราย
จันทร์ 24 สิงหาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

             หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมโลจิสติกส์ และหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานและนวัตกรรม โดยหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมโลจิสติกส์ ได้จัดแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่อง 3D Printing และ Simulation CNC และหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับชุดปฏิบัติการสมองกลฝังตัว สำหรับการควบคุมระบบอัตโนมัติ ในกิจกรรมสัปดาห์เปิดโลกทัศน์สัมผัส... >> อ่านต่อมทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมถอดบทเรียนและตรวจเยี่ยมสถานประกอบการโครงการ Pre-Talent Mobility
ศุกร์ 21 สิงหาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                 งานบริการวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมถอดบทเรียนและตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ Pre-talent Mobility ในระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์อุเทน คำน่าน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา และคณะ เข้ารับฟังการถอดทอดบทเรียนจากงานวิจัย เรื่อง การออกแบบและพัฒนาระบบเครื่องมือวัดและควบคุมคุณภาพของน้ำในบ่อปลานิลผ่านระบบสมาร์ทโฟน โดยหัวหน้า... >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดค่ายสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย และร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนจังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดคุณธรรม
ศุกร์ 21 สิงหาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

             วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตาราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา  เข้าร่วมพิธีเปิดค่ายสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย และร่วมลงนามความร่วมมือการประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนจังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดคุณธรรม กับหน่วยงานเครือข่ายในจังหวัดเชียงราย  โดยมีนายปจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานลงนาม ณ อาคารเจียง... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ณ บ้านดงเจริญ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
พุธ 19 สิงหาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

             วันที่ 19 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคล้านนา เชียงราย จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณีบ้านดงเจริญ ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดชียงราย โดยงานบริการวิชาการและงานวิจัย ได้เข้าติดตามการจัดโครงการดังกล่าว ซึ่งในวันนี้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มอาชีพในชุมชน การแปรรูปอาหารจากผลผลิตในชุมชนกลุ่มทำน้ำพริกและกลุ่มเลี้ยงปลา, การแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำนั้น... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงรายเข้าร่วมประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยวเชียงรายเพื่อความยั่งยืน
อังคาร 18 สิงหาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

     วันนี้ 18 สิงหาคม 2563 มทร.ล้านนา เชียงราย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี และ อ.ดร.อรสา ธรรมสรางกูร อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยวเชียงรายเพื่อความยั่งยืน (Chiang Rai Tourism for Sustainable Society Conference 2020)         นายปจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมให้ข้อมูลการท่องเที่ยวจาก สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย  ส... >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองแห่งชาและกาแฟเชียงราย ครั้งที่ 1/2563
จันทร์ 17 สิงหาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

              วันนี้ (17 สิงหาคม 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองแห่งชาและกาแฟเชียงราย ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีว่าที่ร้อตรีณรงค์  โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธาน เพื่อหารือการขับเคลื่อนการผลักดันให้เชียงรายนั้นเป็นเมืองแห่งชาและกาแฟ เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมและอุตสาหกรรมชาและกาแฟ และยกระดับคุณใ... >> อ่านต่อการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 รูปแบบออนไลน์ : CRCI 2020
เสาร์ 15 สิงหาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา เข้าร่วม... การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 รูปแบบออนไลน์  (The 6th Conference on Research and Creative Innovations: 6th CRCI2020 Online)  ภายใต้หัวข้อ "...สู่วิจัยรับใช้สังคม สร้างสรรค์นวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน ท้องถิ่น อย่... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 31 - 40 ทั้งหมด 2339


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา