โลโก้เว็บไซต์ ห้องปฏิบ้ติการคอมพิวเตอร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ห้องปฏิบ้ติการคอมพิวเตอร์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 มิถุนายน 2566 โดย มทร.ล้านนา เชียงราย

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา