โลโก้เว็บไซต์ งานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายในเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายในเชียงราย


งานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายในเชียงราย

ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างขึ้นมาใหม่นั้น  สำนักงานตรวจสอบภายใน จึงมีการแบ่งการทำงานของบุคคลากรสายสนับสนุน ออกเป็น 6 พื้นที่ 1 สถาบัน โดยได้แบ่งการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย  โดยมีผู้บังคับบัญชาสูงสุด คือ  หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน ดังนี้
   1. พื้นที่เชียงใหม่
   2. พื้นที่เชียงราย
   3. พื้นที่ลำปาง
   4. พื้นที่น่าน
   5. พื้นที่พิษณุโลก
   6. พื้นที่ตาก
   7. สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

งานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน 

มีหน้าที่ตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เหมาะสมและสอดคล้องกันสถานการณ์ปัจจุบัน โดยดำเนินการภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในส่วนราชการโดยแผนการตรวจสอบภายในฉบับนี้ได้มีการประเมินความเสี่ยง ๒ ประเภท ได้แก่

 1. การประเมินความเสี่ยงเพื่อคัดเลือกกิจกรรม
 2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อคัดเลือกโครงการ

เครื่องมือเทคนิคประเภทที่ใช้ในการรายงานผลการตรวจสอบได้ให้ความเชื่อมั่นตามประเภทการตรวจสอบอย่างน้อย ๖ ด้าน ดังนี้

 1. การตรวจสอบรายงานทางการเงิน (Financial Audit : F)
 2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit : C)
 3. การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operation Audit : O)
 4. การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Audit : P) การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit : IT)
 5. การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit : M)

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน
1. นางสาวชื่นหทัย    เสมอจิต           นักตรวจสอบภายใน

 

นโยบายการตรวจสอบ

ด้านการกำกับดูแล

 • ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบภายในอย่างเป็นอิสระและมีความเป็นกลาง  ยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและเที่ยงธรรม
 • กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
 • การตรวจสอบภายในเป็นไปเพื่อสร้างสรรค์ รัดกุม เข้มงวด มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพียงพอที่จะป้องกันความเสียหาย ทันต่อเหตุการณ์ โดยมีการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบและมีเป้าหมายชัดเจน เน้นการตรวจสอบภายในที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
 • หน่วยตรวจสอบภายใน 5 พื้นที่ และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้สำนักงานตรวจสอบภายใน ดังนี้
 •  จัดส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบภายในทุกไตรมาส ภายใน 30 วันทำการหลังจาก การตรวจสอบตามแผนเสร็จสิ้น
 •  จัดส่งสำเนารายงานผลการติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ภายใน 15  วันทำการ หลังจากมีการรายงานผลการติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารเสร็จสิ้น
 • จัดส่งสำเนารายงานผลการปฏิบัติงานทุกไตรมาส ภายใน 30 วันทำการ

ด้านการสนับสนุน

 • จัดทำแนวทางการตรวจสอบภายใน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อเป็นเครื่องมือ       ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
 • การบริการให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดให้มีโครงการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงานตรวจสอบภายในของ 5 พื้นที่ และ 1 สถาบัน

ด้านการส่งเสริม

 • จัดให้มีโครงการศึกษาดูงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ 9 ราชมงคล
 • ดำเนินการเสริมสร้างให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่น  ให้กับผลการตรวจสอบภายในตามประเภทการตรวจสอบ
 • พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายใน  สร้างขวัญกำลังใจและสร้างความสามัคคีในการปฏิบัติหน้าที่
 • ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ

ตาราง แสดงนโยบายการตรวจสอบและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นโยบาย/ความต้องการให้ตรวจสอบ

คณะกรรมการผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

มอบนโยบาย ข้อคิดเห็นเพื่อสนับสนุนการวางแผนการตรวจสอบภายใน โดยให้มุ่งเน้น       การตรวจสอบเชิงป้องกัน ควบคุม และตรวจสอบเชิงสร้างสรรค์ ดังนี้

 1. ตรวจสอบด้านการบริหารพัสดุ การควบคุม การเก็บรักษา และการจำหน่ายพัสดุ    ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 2. ด้านระบบงบประมาณ การเงินบัญชี ที่แสดงในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความถูกต้อง การเชื่อมโยงข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน สามารถนำมาประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหารได้ทันเวลา โดยให้หน่วยตรวจสอบภายในออกแบบระบบการรายงานผลของ    ข้อมูลในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ
 3. ให้เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศทางบัญชีและระบบงบประมาณ    โดยตรวจสอบและรายงานผลเป็นรายเดือนเพื่อลดข้อคลาดเคลื่อนในการดำเนินงาน

ระเบียบ ข้อบังคับ ของ มทร.ล้านนา

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการบริหารเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 ข้อ 30 ให้มีการตรวจสอบการเงินและบัญชีต่าง ๆ ตามข้อ 29 โดยผู้ตรวจสอบบัญชีตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างสม่ำเสมอ และรายงานผลการตรวจสอบต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาทุก ๆ รอบ 6 เดือน
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารจัดการหอพัก พ.ศ. 2558 ข้อ 8.7 สรุปผลการดำเนินงานหอพักนักศึกษา ทุก ๆ สิ้นภาคการศึกษาแล้วรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ และข้อ 8.10 รายงานผลการบริหารจัดการหอพักตลอดจนการเงินและงบประมาณประจำปีต่อมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบทุก ๆ ปี

กรมบัญชีกลาง

    การวางแผนการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการ ให้กำหนดเรื่องตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานที่สำคัญนอกเหนือจากเรื่องที่ตรวจสอบตามปกติ       ของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ดังนี้

 1. เรื่องที่กำหนดให้ตรวจสอบ
  1.  ด้านการรับ – จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ได้แก่ การรับ – จ่ายเงิน การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ผ่านระบบ KTB Corporate Online
  2. การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  3. การปฏิบัติงานในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
  4. การดำเนินงานของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
  5. การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ
 1. เรื่องที่ให้ติดตาม คือ การติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ปรัชญา

 “ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ระมัดระวังรอบคอบ รับผิดชอบในหน้าที่”

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งมั่นในการตรวจสอบภายใน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามมาตรฐานการตรวจสอบของส่วนงานราชการ

พันธกิจ (Mission)

1. เสริมสร้างและพัฒนาผู้ตรวจสอบให้มีความรู้ความสามารถ

2. จัดทำแนวทางการตรวจสอบ ตามมาตรฐานการตรวจสอบของส่วนงานราชการ

3. ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุมภายใน

4. ให้คำแนะนำ ปรึกษา เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน แนวทางการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ

5. วางแผนการติดตามและประเมินผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหาร


วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพบุคลากรสู่มาตรฐานการตรวจสอบระดับสากล

2. เพื่อพัฒนาแนวทางการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบของส่วนงานราชการ

3. เพื่อสร้างและพัฒนาความเข้มแข็ง ในระบบการบริหารจัดการของทุกหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของงานตรวจสอบภายใน

1. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

          1.1 ร้อยละของบุคลากรในสำนักงานตรวจสอบภายในที่ผ่านการอบรมพัฒนาความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการตรวจสอบ

          1.2 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ CGIA โครงการของหน่วยงานในกำกับ มีการพัฒนาความรู้และนำไปปรับใช้ในการทำงาน

          1.3 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำวิเคราะห์ค่างานเพื่อจัดทำสมรรถนะตามตำแหน่งงานและการดำเนินด้านแผนพัฒนาสมรรถนะ

2. ระบบการบริหารของสำนักงานตรวจสอบภายในมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

          2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน

          2.2 ระดับความสำเร็จการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐเป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

3. พัฒนากระบวนการทำงานเชิงรุก

          3.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนากระบวนการทำงานเชิงรุก

          3.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบการทำงาน

         

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของงานตรวจสอบภายใน

          งานตรวจสอบภายในได้กำหนดโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ ๔ การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร กลยุทธ์ที่ ๔.๑ พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล กลยุทธ์ที่ ๔.๒ บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า และกลยุทธ์ที่ ๔.๓ พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จำนวนทั้งสิ้น ๕  โครงการ ดังนี้

โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน จำนวน ๕ โครงการ ประกอบด้วย

1.1 โครงการตรวจสอบภายในแบบบูรณาการของสำนักงานตรวจสอบภายใน มทร. ล้านนา

1.2  โครงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย

1.3  โครงการอบรมหลักสูตร “ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)”

1.4 โครงการการจัดการความรู้ (KM) ของสำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา

1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ มทร.

กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 1.1 กิจกรรมให้คำปรึกษาหน่วยงานในสังกัดมทร.ล้านนา ได้แก่

             1.1.1) ด้านการบริหารความเสี่ยง

                             1.1.2) ด้านการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน

             2) ด้านการจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน

             3) ด้านการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ข้อมูล ณ วัน 30 มิถุนายน 2563

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา