โลโก้เว็บไซต์ อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์


           การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อรองรับการขยายตัวด้านการค้าและการบริการในพื้นที่แนวชายแดนในกรอบอนุภาคลุ่มน้ำโขง "Trade and Service"

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา