โลโก้เว็บไซต์ ประวัติความเป็นมา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประวัติความเป็นมา


          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 799 อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เปิดการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี ใน 3 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรและสาขาวิชาต่าง ๆ อีกทั้งยังเน้นฝึกให้ผู้เรียนเป็นนักปฏิบัติอีกด้วย

          จากวิสัยทัศน์และพันธกิจ มหาวิทยาลัยฯ จึงมุ่งพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ทั้งอาคารเรียน ครุภัณฑ์ หลักสูตร โครงการอบรม งานวิจัย และด้านอื่น ๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษา และสร้างสรรค์สังคมอย่างแท้จริง

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย หรือเดิมชื่อ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เขตพื้นที่เชียงราย เป็นสถาบันการศึกษา จัดการศึกษาด้านวิชาชีพด้านเทคโนโลยี ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งขึ้น โดยได้รับการสถาปนาและวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 3 มกราคม 2538 เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาส "กาญจนาภิเษก" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาสู่ท้องถิ่นชนบท โดยมีพื้นที่เป้าหมายดำเนินงานในเขตภาคเหนือตอนบน และในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 ชาติ ที่เรียกว่า "เขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ" โดยการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านบริการเพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และสังคมภูมิภาค เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
          สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้เปลี่ยนเป็น "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา" ในปี พ.ศ.2548 โดยได้รวมกัน 6 วิทยาเขต 1 สถาบัน คือ เขตพื้นที่ภาคพายัพ เขตพื้นที่เชียงราย เขตพื้นที่ตาก เขตพื้นที่น่าน เขตพื้นที่ลำปาง เขตพื้นที่พิษณุโลก และสถาบันวิจัยลำปาง เขตพื้นที่เชียงราย จัดตั้งขึ้นบริเวณ "นิคมแม่ลาว" อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่รวม 5,000 ไร่ เป็นพื้นที่ภูเขา 3,500 ไร่ พื้นที่ราบ 1,500 ไร่ โดยมีพื้นที่ใช้สอยปัจจุบัน 740 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา

สีประจำเขตพื้นที่

           สีขาว - แดง

ดอกไม้ประจำเขตพื้นที่เชียงราย

     ดอกลีลาวดี
           ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plumeria ssp.

ปรัชญาการจัดการศึกษา

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความเชื่อมั่นว่่าเทคโนโลยีในสาขาต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบสำคัญในขบวนการศึกษาที่จะช่วยเสริมสร้างมาตรฐานและคุณภาพของชีวิตเพื่อเป็นกำลังสำคัญ สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการศึกษามุ่งพัฒนาบุคคลให้มีความเจนจัดทางวิชาการ มีความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติ และมีคุณสมบัติที่จำเป็นตามลักษณะของงานอาชีพพร้อมที่จะทำงานและปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าทันต่อวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี รวมทั้งปลูกฝันความเป็นระเบียบวินย และความประณีต สำนึกในจรรยาอาชีพ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นพัฒนากำลังในคำกล่าว "สร้างคนสู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี"

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา