โลโก้เว็บไซต์ ตราสัญญาลักษณ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ตราสัญญาลักษณ์


ราชมงคลสัญลักษณ์เป็นรูปตราวงกลมภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ ภายในวงกลมเป็นรูปดอกบัวบาน 8 กลีบ หมายถึง ปัญญาอันเป็น แสงสว่างในโลกภายในรูปดอกบัวบานเป็นรูปพระราชลัญจกร อัน เป็นตราประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้พระราช ทานนามให้ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล" และมีรูปดอกไม้ ทิพย์สองข้างที่ปลายแถบ ซึ่งหมายถึงความ เจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน ความวิจิตรแห่ง "ราชมงคลสัญญลักษณ์" จักเป็นที่ประจักษ์และ ชื่นชมจากชาวราชมงคลและบุคคลทั่วไปสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล แห่งนี้ จักเป็นสถาบันที่ตระหนักในภารกิจที่จะเสริมสร้างให้ การศึกษาในทางวิชาชีพเจริญรุดหน้าแตกกิ่งก้านสาขา สมดั่งเจตนาที่ ถือกำเนิดมา และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามไว้เป็นสิริมงคลสืบไป

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา