โลโก้เว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ติดต่อสอบถาม


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย : 99 หมู่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทรศัพท์ : 0 5372 3979 , โทรสาร : 0 5372 3978

ทาง facebook : https://www.facebook.com/Chiangrai.Rmutl/

หน่วยงาน

เบอร์ภายใน

งานรับสมัครนักศึกษาใหม่

1113

สำนักงานบริหาร

1002

งานสหกิจและโครงการพิเศษ

1301

คณะวิศวกรรมศาสตร์

5992

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

5000

คณะวิทยาศาสตร์ฯ

3008

งานวิชาการและทะเบียน

1113

ห้องสมุด

2001

งานการเงิน

1241

งานคลังและพัสดุ

1233

งานทรัพยากรมนุษย์

1224

สหการ

5005

กิจการนักศึกษา,กยศ,ประกันชีวิต

1144

วิทยบริการฯ

1140

งานสารบรรณ

1205

งานบริการและอาคารสถานที่

1251

งานยุทธศาสตร์และแผน

1210

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา