โลโก้เว็บไซต์ แบบฟอร์มดาวน์โหลด สำหรับบุคลากร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

แบบฟอร์มดาวน์โหลด สำหรับบุคลากร


 

สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

 

สำนักงานรองอธิการบดี

งานบริหารความเสี่ยง

เอกสารควบคุมภายใน

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา