โลโก้เว็บไซต์ ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ


ปณิธาน

            มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้และสรรค์สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญพร้อมด้วยคุณธรรมและปัญญา พึ่งพาตนเองได้

วิสัยทัศน์

           "เป็นผู้จัดการศึกษาด้านวิชาชีพเฉพาะทาง สร้างคนดีมีคุณภาพ ส่งเสริมการค้าสากลสร้างงานวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคมบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "

พันธกิจ

  •      จัดการศึกษาด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
  •      สร้างงานวิจัยที่สร้างคุณค่า
  •      ให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่
  •      ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  •      พัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการค้าสากล
  •      บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา