โลโก้เว็บไซต์ ระบบเชื่อมโยงข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ระบบเชื่อมโยงข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ประจำวันที่


ประเภทประกาศ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศราคากลาง
 • ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding)
 • ประกาศเชิญชวน
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 • ยกเลิกประกาศเชิญชวน
 • ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 • เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
 • เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วิธีการจัดหา
 • สอบราคา
 • e-market
 • e-bidding
 • คัดเลือก
 • เฉพาะเจาะจง
 • จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 • จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
 • จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 • จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
 • จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา