โลโก้เว็บไซต์ ข่าวอนุรักษ์พลังงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวอนุรักษ์พลังงาน

คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2565 จัดการประชุมครั้งที่ 5/2565 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและรับทราบปัญหาการดำเนินงาน
พุธ 17 สิงหาคม 2565

                    วันที่ 17 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2565 จัดการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 5/2565 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  ทิพย์จร ประธานคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2565 รวมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อทบทวนและวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน เพื่อให้การเงินงานการอนุรักษ์พลังงานเกิดความคล่องตัวและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง เกิดประสิทธิภาพ ณ ห... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน หารือแนวทางการดำเนินงานการอนุรักษ์พลังงานภายในมหาวิทยาลัยฯ
พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2565

                     วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมหารือการดำเนินงานการอนุรักษ์พลังงาน โดยมี ผู่ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ ทิพย์จร ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม  พร้อมกันนี้ได้เรียนเชิญคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานเข้าตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการจัดการพลังงาน ประจำปี 2564 มาตรวจประเมิน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์  พรมมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยต... >> อ่านต่อคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานประจำปี ๒๕๖๔
จันทร์ 25 มกราคม 2564

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย ที่     ๗/๒๕๖๔  เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานประจำปี ๒๕๖๔ --------------------------------------------                    เพื่อให้การตรวจติดตาม ประเมินการจัดการพลังงานและรับรองการจัดการพลังงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐา... >> อ่านต่อ


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี ๒๕๖๔
จันทร์ 25 มกราคม 2564

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย ที่     ๖/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี ๒๕๖๔ --------------------------------------------                    เพื่อให้การดำเนินการกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เป้าหมายและวางแผนการอนุรักษ์พลังงาน และวิธีการจัดการพลังงาน ตลอดจนกำหนดมาต... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา