โลโก้เว็บไซต์ ข่าวอนุรักษ์พลังงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวอนุรักษ์พลังงาน

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ศุกร์ 7 เมษายน 2566

                                ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดตั้งหน่วยอนุรักษ์พลังงานขึ้น เพื่อดำเนินงานการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน ตามกฏกระทรวงและพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘  นั้น                                 เพื่อเป็น... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
พุธ 1 มีนาคม 2566

                    วันที่ 1 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เรื่องการกำหนดมาตรการและกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานในปี 2566 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย >> อ่านต่อหน่วยอนุรักษ์พลังงาน มทร.ล้านนา เชียงราย จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 6/2565
พฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน 2565

                วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 หน่วยอนุรักษ์พลังงาน งานบริการ กองบริหารทรัพยากรเชียงราย จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2565 ครั้งที่ 6/2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  ทิพจร เป็นประธานในการประชุม เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานทางด้านการอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  >> อ่านต่อ


คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2565 จัดการประชุมครั้งที่ 5/2565 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและรับทราบปัญหาการดำเนินงาน
พุธ 17 สิงหาคม 2565

                    วันที่ 17 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2565 จัดการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 5/2565 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  ทิพย์จร ประธานคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2565 รวมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อทบทวนและวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน เพื่อให้การเงินงานการอนุรักษ์พลังงานเกิดความคล่องตัวและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง เกิดประสิทธิภาพ ณ ห... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน หารือแนวทางการดำเนินงานการอนุรักษ์พลังงานภายในมหาวิทยาลัยฯ
พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2565

                     วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมหารือการดำเนินงานการอนุรักษ์พลังงาน โดยมี ผู่ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ ทิพย์จร ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม  พร้อมกันนี้ได้เรียนเชิญคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานเข้าตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการจัดการพลังงาน ประจำปี 2564 มาตรวจประเมิน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์  พรมมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยต... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 13


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา