โลโก้เว็บไซต์ บทความ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 บทความ

เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ด้วยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ซึ่งต้องเลือกตั้งทั่วไปภายในเก้าสิบวันนับแต่วันครบวาระ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2562  เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2566
พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และผู้สนใจ ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2566 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) บทความมีลักษณะดังนี้ เป็นบทความที่เกิดจากการค้นคว้าวิจัยโดยมีกระบวนการนำไปสู่การสร้างความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ในชุมชนสถานประกอบการ และมีข้ออธิบายได้อย่างชัดเจน และ/หรือ เป็นบทความที่เกิดจากการบริการวิชาการ ที่สามารถอธิบายกระบวนการนำองค์ความรู้ไปใช้ประยุกต์... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2565
พุธ 29 มีนาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้ดำเนินการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ให้แก่นักศึกษา ประจำปี 2565 บัดนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นของผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2565 >>>คลิกดูรายชื่อ<<< และให้ดำเนินการดังต่อไปนี้                1. นักศึกษาที่มีรายชื่อให้ดำเนินการติดต่อเพื่อรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สัสดีประจำอำเภอตามหมายเรียก (สด.35)   &nb... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับเติมเต็มวิสาหกิจเพื่อสังคม (ห้องเรียนสู้ฝุ่น) มอบหน้ากากป้องกัน PM 2.5 ให้กับ มทร.ล้านนาเชียงราย
อังคาร 28 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

           วันที่ 28 มีนาคม 2566 นางรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เชียงราย รับมอบ หน้ากากป้องกัน PM 2.5 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับเติมเต็มวิสาหกิจเพื่อสังคม (ห้องเรียนสู้ฝุ่น) จำนวน 300 ชิ้น และสาธิตวิธีการใช้ เพื่อให้บุคลากรป้องกันฝุ่นควัน เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นควันที่มีผลต่อสุขภาพ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อมทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ เชียงราย
ศุกร์ 24 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 24 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล เกติยศ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ เชียงราย โดย นางดรุณี เลาหะวีร์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ เชียงราย เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาของ มหาวิทยาลัย และบุคลากรของ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ เชียงราย ... >> อ่านต่อ


สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
ศุกร์ 24 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

      สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีเชียงราย กล่าวเปิดโครงการ เพื่อให้สโมสรนักศึกษา สามารถเขียนโครงการ วางแผนการดำเนินงาน มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค์แนวทางการแก้ไข รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์ให้สโมสรนักศึกษา สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในภาคการศึกษาต่อไปได้ โครงการนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา อบรมแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อปฏิรูปการขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.) คาดสิ้นปีการศึกษา 66 จะมีบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งครบตามเกณฑ์กระทรวง อว. อย่างมีคุณภาพและปลอดจากการซื้อผลงานทางวิชาการ 100%
พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร ข่าวอบรม/เสวนา

วันที่ 23 มีนาคม 2566 งานพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรม “แนวทางปฏิบัติเพื่อปฏิรูปการขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.)”  ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา ถ.ห้วยแก้ว และ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ได้เสนอขอจัดทำผลงานวิชาการให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ กพอ. กำหนดและเข้าใจหลักเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. 2564 และแนวทางก... >> อ่านต่อมทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพบปะหารือข้อราชการ สภากาแฟ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566
อังคาร 21 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

           วันที่ 21 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ เมตรไตรพันธ์ ดร.รัฐพล  เกติยศ และ ดร.นฤนาถ เหมะ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพบปะหารือข้อราชการ สภากาแฟ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพบปะหารือข้อราชการเป็นประจำทุกเดือน โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชน ร่วมผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง โดยในครั้งนี้มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ณ สวนรุกขชาติโป่งสลี ตำบลส... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 3707


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา