โลโก้เว็บไซต์ บทความ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 บทความ

ประกาศ เรื่องการเลื่อนกระบวนการสอบพนักงานสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน
อังคาร 26 พฤษภาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน ข่าวบุคลากร

                ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านกำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน ในวันที่ 12,14 และ22 มิถุนายน 2563 นั้น                 เนื่องด้วย ข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 7) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่แจ้งแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวให้หน่วยงานราชการทุกแห่งถือปฏิบั... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวน...นักศึกษาทุกระดับชั้น ร่วมทำแบบสำรวจความพร้อมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ สำหรับปีการศึกษา 2563
อังคาร 5 พฤษภาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

    ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการฝึกงานกรณีสถานการณ์อันเนื่องมาจาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ประกอบกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฉบับที่ ๓ ที่ให้สถาบันอุดมศึกษาได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากแบบปกติเป็นแบบออนไลน์โดยสมบูรณ์ครบทุกหลักสูตรภายใน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ตามความทราบแล้วนั้น     เพื่อให้การวางแผนในการเตรียความ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวน...อาจารย์เข้าบันทึกข้อมูลกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน/2562
อังคาร 5 พฤษภาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

    ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการฝึกงาน กรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๖๒ โดยทางมหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยนั้น     เพื่อให้การกำกับติดตามกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงภาคการศึกษา ฤดูร้อน/... >> อ่านต่อราชมงคลล้านนา...ปรับตัวสู้วิกฤติ COVID-19 ปรับระบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์
ศุกร์ 20 มีนาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวน...อาจารย์ผู้สอน เรียนรู้การใช้งาน 2 แอปพลิเคชัน สำหรับจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 1. e-Learning 2.Microsoft Teams เข้าเรียนรู้ การใช้งานได้ที่   >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
ศุกร์ 29 พฤษภาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

 วันนี้ (29 พฤษภาคม 2563)​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จังหวัดเชียงราย
ศุกร์ 29 พฤษภาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

วันนี้ เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีเชียงราย เดินทางร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน(กกร.) จังหวัดเชียงราย ณ สำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย  >> อ่านต่อ


มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล มีความประสงค์ มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 สูงสุดทุนละ 40,000 บาท/ปี
พุธ 27 พฤษภาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

         มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล องค์กรช่วยเหลือและพัฒนาผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทย  เปิดโอกาสสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่มีความต้องการสานความฝัน มุ่งมั่นศึกษาต่อระดับปริญญา แต่ขาดปัจจัยด้านทุนทรัพย์ ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจหรือพื้นฐานการสนับสนุนจากครอบครัว ให้มีโอกาสยื่นขอรับทุนการศึกษาผ่านโครงการ “HOPE Scholarship” สูงสุดทุนละ 40,000 บาท/ปี นักศึกษาที่สนใจสามารถขอรับทุนได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2563 >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยว หัวข้อ “กําแพงเพชรสุขใจ ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี” ชิงเงินรางวัล 30,000 บาท
พุธ 27 พฤษภาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               จังหวัดกําแพงเพชร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยว หัวข้อ “กําแพงเพชรสุขใจ ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจาก และประกาศนียบัตร โดยภาพถ่ายเพื่อนําเสนอเรื่องราวความประทับใจบรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกําแพงเพชร ความงดงามของศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพ ภูมิปัญญา และแหล่งท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ๆ เพื่อสะท้อนความรู้สึก ที่มีต่... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ดำเนินการจัดทำสัญญานักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ของโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
อังคาร 26 พฤษภาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                   วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยคณะทำงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง จัดให้มีการจัดทำสัญญาและวัดตัวเพื่อตัดชุดนักศึกษา นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ของโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง  โดย มทร.ล้านนา เชียงราย ได้กำหนดให้มีจุดคัดกรองตามมาตรการการควบคุมโรค Covid-19 ณ ตึกสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 2194


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา