โลโก้เว็บไซต์ บทความ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 บทความ

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมการประชุมการเตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4-5 (แบบ3) ประจำปีการศึกษา 2566
อังคาร 19 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

                 วันที่  19 กันยายน 2566 นางสาวจิณณ์ณิชา   อินยะพรม บุคลากร งานกิจการนักศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมการเตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4-5 (แบบ3) ประจำปีการศึกษา 2566 ในห้วง 1-10 พฤศจิกายน 2566 เพื่อให้การฝึกดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหร มณฑลทหารบกที่ 37 ณ ห้องประชุมพญาช้างเผือก หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 37  >> อ่านต่อ


โครงการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ด้วยผลิตภัณฑ์ ผลผลิต มทร.ล้านนา มาตรฐาน (กินได้ ใช้ได้) ณ มทร.ล้านนา น่าน
จันทร์ 18 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมประชุมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของอาจารย์และนักวิจัย มทร.ล้านนา น่าน ในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถการแปรรูปผลผลิตให้เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าได้ สามารถจำหน่ายออกสู่ตลาดได้จริง "โครงการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ด้วยผลิตภัณฑ์ ผลผลิต มทร.ล้านนา มาตรฐาน (กินได้ ใช้ได้) " โดย... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมร่วมมือกับ อบจ.เชียงราย การเตรียมความความพร้อมในการป้องกันเหตุสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย
จันทร์ 18 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

                      วันที่ 18 กันยายน 2566  รองศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล  เกติยศ  รองคณบดีวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์ประภาส  สุวรรณ, อาจารย์ปกรณ์  เสรีเผ่าวงษ์, อาจารย์นฤนาถ  เหมะ, นางสาวกุลพรภัสร์  บุญกำพร้า ร่วมประชุมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่องการบริหารจัดการด้านสาธารณภัยและภัยพิบัติในพื้น... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับอำเภอพานและ มูลนิธิปิยะวรรณพิพัฒน์เพื่อสังคม ประชุมหารือการดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอพาน
จันทร์ 18 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

            วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ อำเภอพานและ มูลนิธิปิยะวรรณพิพัฒน์เพื่อสังคม จัดประชุมหารือ การดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย นำร่อง 5 หลังคา โดยมีการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เป็นศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน  ระดับอำเภอ(ศจพ.อ.)มิติที่ 2 ด้านความเป็นอยู่ ภาคเอกชน และมูลนิธิ ที่มีบทบาทสำคัญในการบริการชุมชน ให้ความช่วยเหลือดูแ... >> อ่านต่อ


นายกรัฐมนตรี ปลื้ม คณะบริหารฯ มทร.ล้านนา ที่นำความรู้สนับสนุนธุรกิจ MICE และพัฒนา Soft Power ระดับครัวเรือน
อาทิตย์ 17 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

              วันที่ 16  กันยายน 2566 ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา มอบหมายให้ อาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในช่วงที่เดินทางมายังอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพบปะ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดงานเปิดบ้านราชมงคลล้านนา เชียงราย (OPEN HOUSE) 2566
ศุกร์ 15 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

                           วันที่ 15 กันยาน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม Open House RMUTL Chianngrai เปิดบ้านราชมงคลล้านนา เชียงราย ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งกล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียน และมี นางณัชชา  ทิพย์ประเสริฐ  ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย กล่าว... >> อ่านต่อ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2567
ศุกร์ 15 กันยายน 2566 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

     ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้มีการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น      จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 12 เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รักษาความปลอดภัย สันติราษฏร์ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 824,704.80 บาท (แปดแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่บาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมการตรวจประเมินผลงานและคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง
ศุกร์ 15 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

            วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566  รศ.ดร.สิริโฉม พิเชษบุญเกียรติ และดร.ณัฐรกานต์ คำใจวุฒิ เป็นตัวแทนของ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมการตรวจประเมินผลงาน และตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" ประจำปี 2566 (หมู่บ้านอยู่เย็น) ระดับภาค ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองหมด หมู่ 8 ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีนางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน จ่าจังหวัดเชียงราย ปลั... >> อ่านต่อ


PROCEEDING CRCI 2023
ศุกร์ 15 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้้งที่ 9 ประจำปี 2566 THE 9TH CONFERENCE ON RESEARCH AND CREATIVE INNOVATIONS >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกเชียงของวิทยาคม
พฤหัสบดี 14 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

                               วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวจิณณ์ณิชา  อินยะพรม บุคลากร งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกเชียงของวิทยาคม ซึ่งมีกำหนดการจะจัดในระหว่างวันที่ 2-13 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 21 - 30 ทั้งหมด 4073


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา