โลโก้เว็บไซต์ บทความ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 บทความ

รักษาการแทน อธิการบดี มทร.ล้านนา ร่วมเวทีเสวนา“ข้าวโพดไร่และการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดจากอดีตสู่ปัจจุบัน” แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพด
เสาร์ 9 ตุลาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

           วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ร่วมงาน  “Field Day World Seed” จัดโดย บริษัทเวิรด์ซีดส์ จำกัด อ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยทางบริษัทได้ทำการจัดเก็บผลผลิตข้าวโพดไร่ขึ้นโดยมีหลายภาคส่วนที่ร่วมส่งข้าวโพดเข้ามาทดสอบ  ซึ่งทางมทร.ล้านนา ลำปาง ได้ร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรที่ศึกษาวิจัยเพื่อทำการปรับปรุงพันธุ์ ข้าวโพดเพื่อได้มาซึ่งพันธุ์ข้าวโพดที่มีคุณภาพและนำไปแจ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเสวนาประชุมหารือการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเชียงแสน
ศุกร์ 8 ตุลาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

         วันที่ 8 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีเชียงราย และคณะ เข้าร่วมเสวนาประชุมหารือการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่่อมโยงเชียงแสน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 แผนงานเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวทั้งระบบอย่างยั่งยืนได้บรรจุโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 5 เชียงน้อย กิจกรรมหลัก พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงเชียงราย พะเยา 5 เชียงน้อย เชียงราย เชียงแสน เชียงของ เชียงคำ เชียงม่วน โดยมีกิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจพัฒนาฐานข้อมูลและจัดทำกรอบแผนแม่บท ณ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม
พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

               วันที่  7  ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิระพงศ์  ลือชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศกรรมอุตสาหการ, อาจารย์เอกวัฒน์  ญาณะวงษา อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธา, อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีหญิงเดือนเพ็ญ  มะโนเรือง อาจารย์ประจำหลักสูตรสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจพัฒนาฐานข้อมูลและจัดทำกรอบแผนแม่บท และคณะทำงานกา... >> อ่านต่อ


U2T ตำบลดอยงาม จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีและการใช้โปรแกรมทำบัญชีสถาบันการเงินชุมชนสำหรับกองทุนหมู่บ้าน
พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

                   โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ “U2T” ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีและการใช้โปรแกรมทำบัญชีสถาบันการเงินชุมชนสำหรับกองทุนหมู่บ้าน  ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลดอยงามแบบบูรณาการด้วยสินค้าเกษตรปลอดภัย “กิน อยู่ อุ่นใจ สร้างรายได้และแบ่งปัน” โดยมี อาจารย์จรัสศรี  โนมี, ดร.วรีวรรณ   เจริญรูป, ดร.กรวิกา  ไชยวงศ์ และอาจารย์อัจฉราภรณ์... >> อ่านต่อ


เมล็ดพันธุ์ผักสวนเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ราชมงคลล้านนา เพื่อประชาชน เฟส 2
พุธ 6 ตุลาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องจากกระแสตอบรับที่มีประชาชนให้ความสนใจในกิจกรรม เฟสแรกเป็นจำนวนมาก มทร.ล้านนา เปิด "โครงการ เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ราชมงคลล้านนา เพื่อประชาชน ช่วงโควิด เฟส 2" ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา และสโมสรนักศึกษา  มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนการจัดทำบรรจุภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวคุณภาพดี จากศูนย์พันธุกรรมพืช ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ที่สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จังหวัดลำ... >> อ่านต่อ


สภา มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา
อังคาร 5 ตุลาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

       ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ.380/2561 เรื่อง ให้ผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งหน้าที่และแต่งตั้งคณะบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ข้อ 5 แต่งตั้ง รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2561 บัดนี้ รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ลาลออกจากตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการในมหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นไปอ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสำนึกรักบ้านเกิดผ่านธุรกิจในชุมชน ให้กับนักศึกษาในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
จันทร์ 4 ตุลาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

               วันที่ 4 ตุลาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการสำนึกรักบ้านเกิดผ่านธุรกิจในชุมชน ให้กับนักศึกษาในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ซึ่งภายในโครงการได้มีการสาธิตการชงชาและกาแฟจากนักศึกษาโครงการดังกล่าว ซึ่งเรียนรู้จากผู้ประกอบการโดยตรง และนำมาจัดแสดงสาธิตการชงชาและแกแฟ และการเย็บปัก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าเยี่ยมชมการสาธิ... >> อ่านต่อ


ศูนย์คุณธรรมจับมือมทร.ล้านนา เชียงราย ถอดความสำเร็จเครือข่ายประชาสังคมคุณธรรม ชูโมเดล 6 ส. - 4 ย. ขยายเครือข่ายคุณธรรมทั่วเมืองเชียงราย
จันทร์ 4 ตุลาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

                        ศูนย์คุณธรรม จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (BALA BEU) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ในการจัดงาน มีกิจกรรมการนำเสนอ (ร่าง) ผลการถอดบทเรียนความสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย กรณีเครือข่ายประชาสังคม ครั้งที่ 1 โดย ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์... >> อ่านต่อมทร.ล้านนา จับมือร่วม 7 ภาคี เครือข่าย 72 หน่วยงาน หนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง สนับสนุนใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบราง
พุธ 29 กันยายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

            เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) "การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านระบบรางเพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบราง" และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง 7 ภาคีเครือข่ายรวม 72 หน่วยงาน ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบราง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 21 - 30 ทั้งหมด 2744


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา