โลโก้เว็บไซต์ บทความ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 บทความ

๑๕ กันยายน วันราชมงคล
พุธ 15 กันยายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาแรกเริ่มจัดตั้งจากการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในนาม“วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา”เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็น ๑ ใน ๙ ของมหาวิทยาลัยกลุ่มราชมงคลซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตครูวิช... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง ได้จัดทำโครงการ อบต.เคลื่อนที่เวทีประชาคม
พุธ 15 กันยายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง จัดทำโครงการ อบต.เคลื่อนที่เวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อจัดทำแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนรองรับโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตรสุดเขตสยาม จากการรับฟังปัญหาทราบว่าต้องการอาชีพเสริมเพื่อมีรายได้มาใช้จ่ายในการดำรงชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขงจึงจัดให้มีการอบรมให้ความรู้การผลิตนวัตกรรมเตาเผาข... >> อ่านต่อ


กำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา
อังคาร 14 กันยายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

กำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา ผ่านระบบออนไลน์ (MS TEAM) แบ่งเป็น 3 คอร์ส ได้แก่ 1. Grammar and Vocabulary for TOEIC (คอร์สไวยากรณ์สำหรับสอบ TOEIC) 2. English Communication in Workplace (ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาในที่ทำงาน) 3. 30hr. Intensive TOEIC Course (คอร์สเตรียมสอบ TOEIC) สำหรับผู้ที่สนใจเรียนคอร์สนี้ควรผ่านการเรียนคอร์ส Grammar and Vocabulary for TOEIC มาแล้ว ** แต่ละคอร์สจะเป็นการสอนแบบต่อเนื่อง ผู้เรียนต้องเข้า... >> อ่านต่อ


คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา จัดโครงการยกระดับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกาแฟอาราบิก้า ชุมชนบ้านบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
จันทร์ 13 กันยายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการยกระดับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกาแฟอาราบิก้า ชุมชนบ้านบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประธานการดำเนินงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิด โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่... >> อ่านต่อ


หลักสูตรการจัดการธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มทักษะด้านการจัดการอย่างมืออาชีพ” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจ ชั้นปีสุดท้าย
อาทิตย์ 12 กันยายน 2564 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                   วันที่ 9 กันยายน 2564 หลักสูตรการจัดการธุรกิจได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มทักษะด้านการจัดการอย่างมืออาชีพ” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจ ชั้นปีสุดท้าย เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นนักการจัดการที่ดี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม การเสริมสร้างทักษะทางการจัดการอย่างมืออาชีพก่อนออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง ตลอดจนตอบสนองของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) โดย... >> อ่านต่อ


หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย
เสาร์ 11 กันยายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

                       วันที่ 11 กันยายน 2564 หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย” โดยมี อาจารย์บุญญรัตน์ อ่ำสุรา และ อาจารย์กมลลักษณ์ ชัยดี  เป็นวิทยากรให้ความรู้ สำหรับโครงการอบรมเชิงปฎิ... >> อ่านต่อ


หลักสูตรการจัดการธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MG Presentation Beyond Training ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจ ชั้นปีสุดท้าย
ศุกร์ 10 กันยายน 2564 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

            วันที่ 10 กันยายน 2564 หลักสูตรการจัดการธุรกิจได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “MG Presentation Beyond Training” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจ ชั้นปีสุดท้าย เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ และมีทักษะการนำเสนอและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ รวมถึงทักษะในการสื่อความหมายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เป็นการเตรียมความพร้อมการเสริมสร้างทักษะของนักการจัดการด้วยการนำเสนออย่... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมกับ สวพส.(องค์การมหาชน) ส่งต่อความห่วงใย สู่พี่น้องชาวแม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่
ศุกร์ 10 กันยายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 10 กันยายน 2564 อาจารย์ศรีธร อุปคำ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย อุ่นใจจม อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพ ให้กับนางสาวเกษราภร ศรีจันทร์ ผู้แทนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ณ อาคารโรงงานช่างยนต์ มทร.ล้านนา ถ.ห้วยแก้ว เพื่อทำการแยกและบรรจุใส่ถุงยังชีพ ส่งต่อไปยังพื้นที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในชุมชนบ้านปิพอ หมู่ 6 บ้านขุนตื่นน้อย หมู่ 6 บ้านแมะแตะแหละกุย หมู่ 6 บ้านขุนตื่นใหม่ ... >> อ่านต่อ


หลักสูตรการจัดการธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะวิชาชีพ MG Talent” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจ ชั้นปีสุดท้าย
ศุกร์ 10 กันยายน 2564 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                     หลักสูตรการจัดการธุรกิจได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะวิชาชีพ MG Talent” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจ ชั้นปีสุดท้าย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นนักการจัดการให้กับนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะวิชาชีพ MG Talent สู่การจัดองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพก่อนออกไปปฏิบัติงานจริง ตลอดจนสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมืออาชีพ โดยไ... >> อ่านต่อ


คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องโคมยูวีวีฆ่าเชื้อ ต้านภัยโควิด-19
ศุกร์ 10 กันยายน 2564 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                    วันที่ 10 กันยายน 2564 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องโคมยูวีวีฆ่าเชื้อ ต้านภัยโควิด-19 ภายใต้โครงการบริการให้คำปรึกษาข้อมูลเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์คลินิกเทคโนโลยี โดยมีวิทยากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลแม่ลาว ร่วมให้ความรู้เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 , Container Index (CI) และ House Index (HI)  สาธิตการตรวจหาเชื้อผ่านการ Swab และการใช้ที่ตรวจ Antigen Test Kit... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 51 - 60 ทั้งหมด 2744


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา