โลโก้เว็บไซต์ บทความ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 บทความ

BRIXTER ผลงานนักวิจัย มทร. ล้านนา ลำปาง รับรางวัลการประกวดวิจัยระดับโลก
พุธ 24 สิงหาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

          ผลงานนวัตกรรมกระบวนการผลิตกาแฟ BRIXTER : The Art of Mastering Coffee Brix (ศิลปะการควบคุมบริกซ์กาแฟ) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ และ ดร.ลชินี ปานใจ อาจารย์นักวิจัยสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในงานประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก DAVINCI 2022 (The Third AII American DAVINCI International Innovation and Invention Expo ) ณ Southern Utah University ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวัน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดกิจกรรม สืบสานวัฒนาธรรมล้านนา อนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมเทิดไท้พระพันปีหลวง
อังคาร 23 สิงหาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

                         วันนี้ (23 สิงหาคม 2565)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม "สืบสานวัฒนาธรรมล้านนา อนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมเทิดไท้พระพันปีหลวง" เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง โดยในเวลา 08.00 น. จัดกิจกรรมบวชป่าปลูกต้นไม้  "1 คน 1 ต้น 1 ความดี" เทิดไท้พระพันปีหลวง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์  ... >> อ่านต่อ


รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมพบปะหารือข้อราชการ สภากาแฟเชียงราย ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2565
อังคาร 23 สิงหาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

                วันที่ 23 สิงหาคม 2565         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณะเข้าร่วมพบปะหารือ "สภากาแฟ" ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อพบปะหารือข้อราชการเป็นประจำทุกเดือน โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ และในครั้งนี้หน่วยงานในสังกัดกระท... >> อ่านต่อ


ขอเชิญน้องๆนักเรียน ม.3 - ม.6 เข้าร่วมกิจกรรมและแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานเปิดบ้าน วทส.65 (Students Innovation Exhibition 2022)
อังคาร 23 สิงหาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดจัดงาน "Students Innovation Exhibition 2022" (Open House 2565) ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ อาคาร S2 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆระดับมัธยมศึกษาได้มีเวทีในการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.... >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปี 2565 (2022 RMUTL Education Fair) ในรูปแบบ On-line
อังคาร 23 สิงหาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร ข่าววิเทศสัมพันธ์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปี 2565 (2022 RMUTL Education Fair) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ โครงการแลกเปลี่ยน การฝึกงาน การทำวิจัยและการฝึกอบรม จากวิทยากรที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยต่างประเทศหรือศิษย์เก่า โดยผู้ส... >> อ่านต่อ


บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดโครงการสนับสนุนให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยี 5G ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย
ศุกร์ 19 สิงหาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

                            บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดโครงการสนับสนุนให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยี 5G ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยให้ความรู้ในหัวข้อ 1.Mobile Network Basic Training 2. 4G Carrier Aggregation 3.Thoughput 4.True 5G 5.Mobile Problem 6.Check Device Support 7.site Solution 8.การเทสัญญาณ นอกจากนี้ยังได้เชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม TRUE 5G esports ร่วมสนุกกับการแข่งขัน ROV4  ณ ห้อ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม ชวน น้อง คิด ให้กับน้องๆ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ผ่านบอร์ดเกมส์
ศุกร์ 19 สิงหาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

                   สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม "ชวน น้อง คิด" ชวนน้องๆ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มาร่วมคิด ร่วมสนุก เพิ่มพูนความรู้ และทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และอัพเดทเทคโนโลยีสารสนเทศไปด้วยกัน ผ่านบอร์ดเกมส์ ภายใต้โครงการบริการวิชาการ ส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย รับรางวัลผู้ที่ทำคะแนนสูงสุด 1 ใน 100 จากผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 16,000 คนทั่วประเทศ ในโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ FROM GEN Z TO BE CEO
ศุกร์ 19 สิงหาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ขอแสดงความยินดีกับ นาย หนุ่มเครือ นักศึกษาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นผู้รับรางวัลผู้ที่ทำคะแนนสูงสุด 1 ใน 100 จากผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 16,000 คน  จากโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ FROM GEN Z TO BE CEO โดยได้รับรางวัลจาก นายจุรินทร์ ... >> อ่านต่อ


รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565
ศุกร์ 19 สิงหาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ตามกรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2565  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

                 วันที่ 18 สิงหาคม 2565 คณาจารย์และนักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 3 กองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ  โดยจัดฐานกิจกรรม 4 ฐาน ได้แก่  กิจกรรมภาพ 3 มิติ, กิจกรรมคณิตคิด 24, กิจกรรมโซล่าเซลล์ และกิจกรรมรถไฟฟ้า ตามนโยบายการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 71 - 80 ทั้งหมด 3364


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา