โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการ Stem Education | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการ Stem Education

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 309 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อจัดการเรียนรู้แบบ Stem Education ในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาและบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของ Stem โดยสร้างความเข้าใจผ่านการปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิดการแก้ปัญหา และการวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถบูรณาการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน จากทีมวิทยากร รองศาสตราจารย์โกศล โอฬารไพโรจน์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา และ ดร.วรจักร เมืองใจ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ กิจกรรมในช่วงเช้าของโครงการฯมีการบรรยายความสำคัญของการจัดการเรียนรู้และวิธีสอนแบบ Stem Education และในช่วงบ่ายเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการเรียนรู้แบบ Stem Education จากลักษณะงานจริง ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายคำค้น : Stem Education

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา