โลโก้เว็บไซต์ stem-education | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 Tags : stem-education

ประชุมระดมความคิดเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank System)
ศุกร์ 28 ตุลาคม 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

          สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุมระดมความคิดเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank System) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งมีการจัดอบรมการใช้ระบบให้กับตัวแทนสถานศึกษานำร่องของโครงการ จำนวน ๑๑ แห่ง  ในวันที่ ๒๗-๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องปฏิบัติการ อาคารวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยมุ่งหวังเพื่อศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในการเรียนแบบสะสมหน่วยการเรียนรู้ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการ Stem Education
ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อจัดการเรียนรู้แบบ Stem Education ในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาและบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของ Stem โดยสร้างความเข้าใจผ่านการปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิดการแก้ปัญหา และการวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถบูรณาการนำ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา