โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์สาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมโครงการอบรม “มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชี (ปรับปรุง 2558) และมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับ NPAEs และ TFRS for SMEs” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อาจารย์สาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมโครงการอบรม “มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชี (ปรับปรุง 2558) และมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับ NPAEs และ TFRS for SMEs”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 258 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์วรีวรรณ เจริญรูป และอาจารย์จรัสศรี โนมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการอบรม “มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชี (ปรับปรุง 2558) และมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับ NPAEs และ TFRS for SMEs” เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งหลังจากที่ได้รับการอบรบจะได้นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาด้านการเรียนการในสาขาวิชาการบัญชีสอนต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา