โลโก้เว็บไซต์ 2016-02-01 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2016-02-01

อาจารย์สาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมโครงการอบรม “มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชี (ปรับปรุง 2558) และมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับ NPAEs และ TFRS for SMEs”
จันทร์ 1 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

อาจารย์วรีวรรณ เจริญรูป และอาจารย์จรัสศรี โนมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการอบรม “มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชี (ปรับปรุง 2558) และมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับ NPAEs และ TFRS for SMEs” เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งหลังจากที่ได้รับการอบรบจะได้นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาด้านการเรียนการในสาขาวิชาการบัญชีสอนต่อไป >> อ่านต่อ


แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณีบ้านท่าดีหมี
จันทร์ 1 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

งานบริการวิชาการและงานวิจัย กองการศึกษาเชียงราย ได้จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณีบ้านท่าดีหมี ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งจะจัดโครงการขึ้นในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ ชุมชนบ้านท่าดีหมี ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดังเอกสารแนบมานี้   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์ข่าวทุนการศึกษา
จันทร์ 1 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวทุน/วิจัย

 เนื่องด้วยสถานเอกอัครราชทูตอินโดนิเซีย ประจำประเทศไทย แจ้งว่าประเทศอินโดนิเซียมีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาโครงการ Darmassiwa Scolarship Program (Non Degree) ปี 2016/2017 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังเอกสารแนบ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา