โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์สาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมโครงการอบรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อาจารย์สาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมโครงการอบรม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายอาจารย์สาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมโครงการอบรม “มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชี (ปรับปรุง 2558) และมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับ NPAEs และ TFRS for SMEs”
อาจารย์วรีวรรณ เจริญรูป และอาจารย์จรัสศรี โนมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการอบรม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา