โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม ประจำปี 2565 จากศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดเชียงราย และชมรมคนดีศรีเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม ประจำปี 2565 จากศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดเชียงราย และชมรมคนดีศรีเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 มีนาคม 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 707 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฐ พชรธนนนท์, และ ดร.ณัฐรกานต์  คำใจวุฒิ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ที่ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม ประจำปี 2565 จัดโดยศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ ชมรมคนดีศรีเชียงราย และได้รับเกียรติจากนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีท่านเจ้าคุณพระไพศาลประชาทร วิ. (หลวงพ่อพบโชค) เป็นผู้มอบรางวัลเกียรติยศคนดีศรีล้านนา บุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 ณ ห้องเชียงรายคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเฮอริเทจ จังหวัดเชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา