โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม ประจำปี 2565 จากศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดเชียงราย และชมรมคนดีศรีเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม ประจำปี 2565 จากศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดเชียงราย และชมรมคนดีศรีเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 มีนาคม 2565 โดย มทร.ล้านนา เชียงราย

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา