โลโก้เว็บไซต์ 2022-03-14 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2022-03-14

หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม เปิดเวทีแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ Into Design Verse รูปแบบออนไลน์
จันทร์ 14 มีนาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

           วันที่ 14 มีนาคม 2565 หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ในหัวข้อ “Into Design Verse: Industrial Design Thesis 2022” ในรูปแบบออนไลน์ (Online) เพื่อเป็นการแสดงผลงานและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนการสอนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม >> อ่านต่อ


โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2564 (Young Thai Science Ambassador, YTSA 2021)
จันทร์ 14 มีนาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบริการ

          องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และบริษัท ทรู คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขยายเวลารับสมัคร  โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2564 (Young Thai Science Ambassador, YTSA 2021) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมโอกาสอัพสก... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมชี้แจง เพื่อยกร่างแบบมาตรฐานถนนพาราดินซีเมนต์ กระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้เป็นแบบมาตรฐานสำหรับองค์กรปกครองส่วนนท้องถิ่น ทั่วประเทศ
จันทร์ 14 มีนาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

                         นายจตุรงค์  คำขาว นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานออกแบบมาตรฐานถนนดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา กระทรวงมหาดไทย เดินทางพร้อมด้วยนายนรินทร์ หล้าตัน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และนายสมชาติ วัฒนากล้า ผู้อำนวยการสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่  10-11 มีนาคม 2565  เพื่อเข้าพบ นายก... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม ประจำปี 2565 จากศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดเชียงราย และชมรมคนดีศรีเชียงราย
จันทร์ 14 มีนาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฐ พชรธนนนท์, และ ดร.ณัฐรกานต์  คำใจวุฒิ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ที่ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม ประจำปี 2565 จัดโดยศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ ชมรมคนดีศรีเชียงราย และได้รับเกียรติจากนา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา