โลโก้เว็บไซต์ 2023-03-24 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2023-03-24

ทีมวิจัยนครลำปาง ทุนทางวัฒนธรรมจัดประชุมคัดเลือกทุนทางวัฒนธรรมในย่านเมืองเก่านครลำปาง
ศุกร์ 24 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น  รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และหัวหน้าโครงการวิจัย "การจัดการทุนทางวัฒนธรรมในย่านเมืองเก่านครลำปางเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสำนึกท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" เป็นประธานในการประชุมคณะนักวิจัยเพื่อคัดเลือกทุนทางวัฒนธรรมในย่านเมืองเก่านครลำปาง ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ทั้งนี้โครงการวิจัยดังกล่าวได้รับ... >> อ่านต่อ


เชิญชวนร่วมงานนิทรรศการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ U2T The Best (บูธ มทร.ล้านนา)
ศุกร์ 24 มีนาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  เชิญชวนร่วมงานนิทรรศการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ U2T The Best (บูธนิทรรศการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00-21.00 น. ณ ลานแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต   พบกับ การประกวดรางวัล The Best U2T for RMUTL พร้อมโปรโมชั่นดีๆ มากมาย จากการร่วมกิจกรรมในงาน อาทิ 150 ท่านแรก ที่ร่วมโหวต และร่วมตอบแบบประเมินคว... >> อ่านต่อมทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ เชียงราย
ศุกร์ 24 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 24 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล เกติยศ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ เชียงราย โดย นางดรุณี เลาหะวีร์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ เชียงราย เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาของ มหาวิทยาลัย และบุคลากรของ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ เชียงราย ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดทำหลักสูตร นวัตกรรมธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ (Premium course)
ศุกร์ 24 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมจัดทำหลักสูตร นวัตกรรมธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ (Premium course) โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และคณาจารย์ภายใน เพื่อร่วมกันวิภาคหลักสูตรร่วมกัน เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและสมบูรณ์ของหลักสูตรที่ผู้เข้าร่วมเรียนในหลักสูตรสามารถนำความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ชีวิตจริงได้ โดยการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้จริง ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเน้นการใช้ Smart... >> อ่านต่อ


สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
ศุกร์ 24 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

      สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีเชียงราย กล่าวเปิดโครงการ เพื่อให้สโมสรนักศึกษา สามารถเขียนโครงการ วางแผนการดำเนินงาน มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค์แนวทางการแก้ไข รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์ให้สโมสรนักศึกษา สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในภาคการศึกษาต่อไปได้ โครงการนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา