โลโก้เว็บไซต์ 2022-11-03 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2022-11-03

หน่วยอนุรักษ์พลังงาน มทร.ล้านนา เชียงราย จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 6/2565
พฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอนุรักษ์พลังงาน

                วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 หน่วยอนุรักษ์พลังงาน งานบริการ กองบริหารทรัพยากรเชียงราย จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2565 ครั้งที่ 6/2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  ทิพจร เป็นประธานในการประชุม เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานทางด้านการอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดประชุมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแผนที่ (One Map) ในพื้นที่ตำบลต้นแบบในรูปแบบ นวัตกรรมเชิงพื้นที่
พฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 มทร.ล้านนา จัดประชุมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแผนที่ (One Map) ในพื้นที่ตำบลต้นแบบในรูปแบบ นวัตกรรมเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องลีลาวดี อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams หารือกำหนดกรอบแผนกลยุทธ์ และนโยบายในการดำเนินงานพัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม ที่ต้องการพัฒนานักวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ งานวิจัยไปสู่การเรียนการสอน การบริการวิชาการ โดยจัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้ ความเชี่ยว... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาโท-เอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การเรียน
พฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

         วันที่ 3  พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องประชุมกาสะลอง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการการจัดการเรียนการสอนร่วมสถานประกอบการด้านบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565
พฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

                   คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ โครงการ "การจัดการเรียนการสอนร่วมสถานประกอบการด้านบริหารธุรกิจ" ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการจัดการธุรกิจ ร่วมกับ บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่  และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์... >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจฯ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในช่วงต้นปีงบประมาณ 2566
พฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

                วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าหลักสูตร เข้าร่วมประชุม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เพื่อหารือและติดตามการดำเนินงานต่าง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ในช่วงต้นปีงบประมาณ 2566 ได้แก่ เรื่องการจัดทำข้อตกลงการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566, การสรุปข้อเสนอคำขอจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปี 2567, การรายงาน/สรุปงานของแต่ละฝ่าย,การเตรียมความพร้อมของการเปิดภ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา