โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดประชุมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแผนที่ (One Map) ในพื้นที่ตำบลต้นแบบในรูปแบบ นวัตกรรมเชิงพื้นที่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา จัดประชุมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแผนที่ (One Map) ในพื้นที่ตำบลต้นแบบในรูปแบบ นวัตกรรมเชิงพื้นที่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน 2565 โดย วรรธนพงศ์ เทียนนิมิต จำนวนผู้เข้าชม 277 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 มทร.ล้านนา จัดประชุมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแผนที่ (One Map) ในพื้นที่ตำบลต้นแบบในรูปแบบ นวัตกรรมเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องลีลาวดี อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams หารือกำหนดกรอบแผนกลยุทธ์ และนโยบายในการดำเนินงานพัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม ที่ต้องการพัฒนานักวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ งานวิจัยไปสู่การเรียนการสอน การบริการวิชาการ โดยจัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญอย่างเป็นระบบและเกิดการบูรณาการร่วมกับของหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมขนในพื้นที่ ในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่มีแผนการพัฒนารองรับในการบริหารจัดการ “แผนพัฒนาท้องถิ่น” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วรจักร์ เมืองใจ ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าแผนงานใต้ร่มพระบารมี นายสุริยนต์ สูงคำ และนายวัชระ กิตติวรเชฏฐ์ คณะทำงานแผนงานใต้ร่มพระบารมี หารือร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ  ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย และคณะทำงาน มทร.ล้านนาเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกธนยศ  พริ้งทองฟู ที่ปรึกษามูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ให้แนวคิด และแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาเพื่อให้เกิดเป้าหมายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

     โดยการดำเนินโครงการมุ่งเน้นให้เกิดแผนการพัฒนาพื้นที่ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิภาพแห่งการทำงานที่เป็นระบบ สอดรับกับแนวทางการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อย่างแท้จริง ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ และเชียงรายจำนวน 4 พื้นที่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา