โลโก้เว็บไซต์ ข่าวอบรม/เสวนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวอบรม/เสวนา


บุคลากรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เข้าร่วมอบรมEmbedded Application
พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2560

          บุคลากรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมฝึกอบรม LabVIEW Embedded For Arduino ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560 ณ บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการเรียนรู้โปรแกรม LabVIEW ตั้งแต่พื้นฐาน จนสามารถประยุกต์ใช้งานได้จริง และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดการพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่างๆ ด้วยโปรแกรม LabVIEW ได้ โดยการควบคุมบอร์ด... >> อ่านต่อ


กองนโยบายและแผน จัดประชุม VDO Conference
พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2560

          กองนโยบายและแผน จัดประชุม VDO Conference ร่วมกัน 6 เขตพื้นที่ โดยมีหัวหน้าสาขา และหัวหน้าหลักสูตร เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมConference ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา ชร. เพื่อเตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อุดม สุธาคำ รองอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้          ข่าว  : นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อย    ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มคอ.7
อังคาร 16 พฤษภาคม 2560

          คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ส่งตัวแทนหัวหน้าหลักสูตรแต่ละหลักสูตร เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) คณะบริหารธุรกิจฯ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560 เพื่อจัดทำผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูต... >> อ่านต่อ


นศ.ใหม่รายงานตัวก่อนเข้าเรียนปรับพื้นฐาน 60
จันทร์ 15 พฤษภาคม 2560

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ให้นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 รายงานตัวและลงทะเบียนก่อนเข้าเรียนวิชาปรับพื้นฐานในวันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 – 08.30 น. ณ ลานหน้าอาคารอำนวยการ และเพื่อตรวจสอบรายชื่อ ห้องเรียน และเวลาเรียน ก่อนเข้าเรียนในหมวดวิชาภาษาตะวันตก และ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป             >> อ่านต่อ


โครงการสัมมนาเรื่องเตรียมความพร้อมนักบัญชีสู่ยุคดิจิทัล
เสาร์ 13 พฤษภาคม 2560

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเรื่อง "เตรียมความพร้อมนักบัญชีสู่ยุคดิจิทัล" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสาขาการบัญชีทุกชั้นปีที่จะประกอบวิชาชีพบัญชีในอนาคตได้มีความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาตนเองให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0 โดยได้รับเกียรติจากกรมสรรพากร และสำนักงานบัญชีคุณภาพ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านา ชร.ร่วมแถลงข่าว “17 วัยใส พิชิตภัย ห่างไกลแอลกอฮอล์
เสาร์ 13 พฤษภาคม 2560

          13 พฤษภาคม 2560 อาจารย์ทัดมนู โพธิสารัตน์ หัวหน้างานกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินการ “17 วัยใส พิชิตภัย ห่างไกลแอลกอฮอล์” ภายใต้โครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ภาคเหนือตอนบน ปีที่ 2 ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษาฯ           ข่าว  : นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อย           ภาพ : อ.ทัดมนู  โพธ... >> อ่านต่อ


การประชุมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 2560
พฤหัสบดี 11 พฤษภาคม 2560

วันนี้ (11 พฤษภาคม 2560) เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานในการประชุมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีหัวหน้างานเข้าร่วมวางแผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและสอบถามการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา... >> อ่านต่อ


ประชุมชี้แจงการวิเคราะห์ค่างานระดับชำนาญการ
พฤหัสบดี 11 พฤษภาคม 2560

วันนี้ (11 พฤษภาคม 2560) เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการวิเคราะห์ค่างานระดับชำนาญการและชี้แจงเงือนไขการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมรับฟังพร้อมทั้งสอบถามข้อสงสัยในการทำผลงานทางวิชาการ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มทร.ล้า... >> อ่านต่อ


คณาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา ชร. จัดเสวนาระดมความคิดเห็นประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ด
อังคาร 9 พฤษภาคม 2560

          เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 อาจารย์ภีราวิชญ์ ชัยมาลา หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมศึกษา หัวหน้าโครงการวิจัยพร้อมด้วยคณะวิจัยประกอบด้วย ผศ.ราเชนทร์ ชูศรี ดร.ปองสุข ศรีชัยและ อ.สุภัทรจิตต์ มะโนสด และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาสาขา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 81 - 90 ทั้งหมด 210


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา