โลโก้เว็บไซต์ บทความ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 บทความ

การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก 
จันทร์ 21 สิงหาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2566
พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และผู้สนใจ ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2566 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) บทความมีลักษณะดังนี้ เป็นบทความที่เกิดจากการค้นคว้าวิจัยโดยมีกระบวนการนำไปสู่การสร้างความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ในชุมชนสถานประกอบการ และมีข้ออธิบายได้อย่างชัดเจน และ/หรือ เป็นบทความที่เกิดจากการบริการวิชาการ ที่สามารถอธิบายกระบวนการนำองค์ความรู้ไปใช้ประยุกต์... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมการพบปะหารือข้อราชการ สภากาแฟ จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 12/2566
อังคาร 26 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

                     วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. ดร.ณัฐรกานต์  คำใจวุฒิ, อาจารย์ศิรินาฏ  จันทนะเปลิน, อาจารย์กุลพรภัสร์  ภราดรภิบาล, อาจารย์สุวิสา  ทะยะธงดุ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมการพบปะหารือข้อราชการ "สภากาแฟ" จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ร้านอาหารเอกโอชา ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จัดโดยหอการค้าจังหวัดเชียงราย ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมประชุมหารือการดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ใน อ.พาน
อังคาร 26 กันยายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          26 กันยายน 2566 มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ อำเภอพานและ มูลนิธิปิยวรรณพิพัฒน์เพื่อสังคม จัดประชุมหารือ การดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ อ.พาน จ.เชียงราย นำร่อง 5 หลังคาเรือน โดยมีพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ ดร. เจ้าคณะตำบลสันกลาง เขต 2 เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย เป็นองค์ประธานสงฆ์ และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐที่เป็นศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ระดับอำ... >> อ่านต่อ


กลุ่มบริษัทซอฟต์สแควร์ ประชาสัมพันธ์โครงการสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษา คณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย
อังคาร 26 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

                            เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 ฝ่ายบุคคล กลุ่มบริษัทซอฟต์สแควร์ ซึ่งประกอบธุรกิจให้คำปรึกษา ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยบุคลากรมืออาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าพบ นางณัชชา  ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย และตัวแทนอาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศ, หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, หน่วยสหกิจศึกษา และนักศึกษา เพื่อเข้ามาประชาสัมพันธ์โครงการสหกิจศึกษาของบริษัท ณ อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนาเชียงราย ร่วมกับโครงการเต็มใจ จัดอบรม เรื่อง การบริจาคโลหิตและแนวคิดทางการตลาด Big Idea
อังคาร 26 กันยายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ โครงการเต็มใจ “รณรงค์สร้างสรรค์ เชื่อมถึงกันด้วยการให้” จัดกิจกรรมอบรมความรู้ เรื่อง การบริจาคโลหิตและแนวคิดทางการตลาดโดยวิทยากร อาจารย์ณัฐวรรธน์ ภรนรา เรื่อง แนวคิดทางการตลาด Big Idea และนาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  และนางสาวภูพิงค์ ปรัชญา นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้... >> อ่านต่อ


ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการขอผ่อนผันทหาร ประจำปี 2566
อังคาร 26 กันยายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                     เนื่องด้วยกองการศึกษาเชียงราย งานกิจการนักศึกษา ทำหน้าที่ดำเนินการยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้งานกิจการนักศึกษาสามารถดำเนินการส่งเอกสารการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้สัสดีจังหวัดในแต่ละจังหวัดตามภูมิลำเนาของนักศึกษาได้ทันกำหนด                      ทั้งนี้กองการศึกษาเชียงราย งานกิจการนักศึ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมงานครบรอบ 25 ปี ม.แม่ฟ้าหลวง
จันทร์ 25 กันยายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                     25 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพล เกติยศ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐ พชรธนนนท์ เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมหารือ แลกเปลี่ยนด้านการศึกษา กับเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์
ศุกร์ 22 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

         ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มอบหมาย ผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมหารือ แลกเปลี่ยนทางวิชาการ กับผู้บริหารในเครือกลุ่มราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ในการศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายโจนาธาน คิงส์ (H.E. Mr. Jonathan Kings) เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย และนางสาวจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ ผู้อำนวยการด้านการศึกษา หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New... >> อ่านต่อ


“จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” มทร.ล้านนา จัดกิจกรรม เชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2566
พฤหัสบดี 21 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

           วันที่ 21 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีความเชื่อท้องถิ่นกับการดูแลใจ “สู่ข้าวเอาขวัญ” เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวม           โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีกล่าว... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 4068


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา