โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ปลดล็อคธุรกิจ SMEs ด้วยนวัตกรยุคใหม่” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ปลดล็อคธุรกิจ SMEs ด้วยนวัตกรยุคใหม่”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 270 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

  นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ปลดล็อคธุรกิจ SMEs ด้วยนวัตกรยุคใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมของธุรกิจ SMEs รวมทั้งสามารถเขียนแผนธุรกิจได้อย่างถูกต้อง ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาเชียงราย มาถ่ายทอดความรู้ โดยมีอาจารย์ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นประธานในการเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา