โลโก้เว็บไซต์ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 453 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามประกาศจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับนักศึกษา

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ระบุให้ ปีการศึกษา 2558 เป็นปีแห่งคุณภาพการศึกษา


หน่วยสวัสดิการนักศึกษา งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาเชียงราย

ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 1/2558

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จำนวน 17 ทุน

ดังรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ นักศึกษาที่มีรายชื่อรับทุนดังกล่าว ให้มารายงานตัวที่ห้องพยาบาล

ตั้งแต่วันที่ 14 – 18 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น

ติดต่อนางสาวจิณณ์ณิชา อินยะพรม

Tel. 053-723979 ต่อ 1124

Tel.095-6757675


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา