โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 741 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ในระหว่างวันที่ 21 – 22 เมษายน 2559 โดยผลการแข่งขัน มทร.ล้านนา เชียงราย ได้รับรางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 รางวัล และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 3 รางวัล ประกอบด้วย

        - รางวัลชนะเลิศ ประเภทการพูดภาษาอังกฤษ

           โดยนางสาวชุตินันท์ หมื่อแล นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มีอาจารย์นวรัตน์ บุญสัมฤทธิ์ผล อาจารย์ธิดารัตน์ ทิพย์ประเสริฐ และ Mr. John Oxford เป็นอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม

        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทการแข่งขัน crossword

           โดยนางสาวพลอยไพลิน ขำศรี นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มีอาจารย์ธิษณา ศรัทธรารัตนา และ Mr. John Oxford เป็นอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม

        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย

           ประเภทการอ่านข่าวภาษาอังกฤษ

              โดยนายณัฐพัชร์ สิริคัชฌานนท์ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา มีอาจารย์อัศรา โรจนพิบูลธรรม และ Mr. John Oxford เป็นอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม

           ประเภทการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ

              โดยนายชวลิต ลือเดช นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มีอาจารย์วรวรรณ สลีสองสม และ Mr. John Oxford เป็นอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม

           ประเภทการโต้วาทีภาษาอังกฤษ

              โดยนายเมทิน ปาริมา นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ

                   นางสาวพฤกษ์ จันทร์เพ็ญและนายณัฐพงษ์ กุลมะโฮง นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีอาจารย์อุสิธารา จันตาเวียง และ Mr. John Oxford เป็นอาจารย์ผู้ฝึกซ้อมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา