โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาโจทย์วิจัยร่วมกับพื้นที่ โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง(Chang Agent) ด้วยกลไก New Academic Staff โดยใช้พื้นที่โครงการหลวงและโครงการพระราชดำริเป็นรากฐานในการพัฒนา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาโจทย์วิจัยร่วมกับพื้นที่ โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง(Chang Agent) ด้วยกลไก New Academic Staff โดยใช้พื้นที่โครงการหลวงและโครงการพระราชดำริเป็นรากฐานในการพัฒนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มีนาคม 2566 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 85 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      วันที่ 13 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาโจทย์วิจัยร่วมกับพื้นที่ โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง(Chang Agent) ด้วยกลไก New Academic Staff โดยใช้พื้นที่โครงการหลวงและโครงการพระราชดำริเป็นรากฐานในการพัฒนา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมเป็นประธาน ร่วมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

         โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน งานใต้ร่มพระบารมี มทร.ล้านนา และแนวทางการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ การนำเสนอภาพรวมการขับเคลื่อนงานใต้ร่มพระบารมี จังหวัดเชียงราย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการพัฒนางาน การขับเคลื่อนโครงการหลวง โครงการพระราชดำริ พื้นที่เชียงราย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา