โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการ Young Entrepreneur to Innovator 2023 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการ Young Entrepreneur to Innovator 2023

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มีนาคม 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 113 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                      วันที่ 14 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการ Young Entrepreneur to Innovator 2023  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ Young Entreprenuer to Innovator 2023 โดยมีคณาจารย์จากคณะต่าง ๆ เข้าร่วมงาน 
                     สำหรับ โครงการ Young Entreprenuer to Innovator 2023 จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้เรียนมานำมาประยุกต์เพื่อผลิตนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และสร้างธุรกิจของตนเอง เป็นการเสริมสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0 ที่มีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายในการส่งเสริมและเสริมสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ขึ้นในสถาบันการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงวางแผนแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้านการจัดการธุรกิจเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University) โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ศึกษาถึงความท้าทายและประเด็นการจัดการที่ธุรกิจต้องเผชิญ และจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของธุรกิจและการพัฒนาผลงานทางวิชาการของนักศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและมีจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) สำหรับการเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในอนาคตที่สามารถแสวงหาโอกาส และสามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมได้ ซึ่งภายในงานจัดให้มีการจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานจากการออกปฏิบัติงาน ผ่านการบรรยาย และโปสเตอร์ การจำหน่ายสินค้าจากแผนธุรกิจสินค้าชุมชน ของนักศึกษา ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ดูรูปภาพเพิ่เมติมคลิก >>> https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Chiangrai.Rmutl&set=a.6283077901755247


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา