โลโก้เว็บไซต์ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงจัดโครงการวิชาการสู่วิชาชีพและทักษะภาษา (กสศ.รุ่น ๓)  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงจัดโครงการวิชาการสู่วิชาชีพและทักษะภาษา (กสศ.รุ่น ๓) 

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 4 ธันวาคม 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 103 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียง จัดโครงการ “วิชาการสู่วิชาชีพและทักษะภาษา” (กสศ.รุ่น ๓) ให้กับนักศึกษาในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ซึ่งโครงการ “วิชาการสู่วิชาชีพและทักษะภาษา” (กสศ.รุ่น ๓) นี้ ได้แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยดังนี้ 1. กิจกรรมแนะนำรายวิชาตามแผนการเรียนในหลักสูตร จัดขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไภสัชชา อินพูลใจ และทีมงาน 2. กิจกรรมวิชาการสู่วิชาชีพ จัดขึ้นในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 โดยอาจารย์ปองสุข ศรีชัย และทีมงาน และ 3. กิจกรรมวิชาการสู่ทักษะภาษา จัดขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2564 โดยอาจารย์อนิรุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์ และทีมงาน

                        ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของรายวิชาต่าง ๆ ที่มีต่อวิชาชีพ และพัฒนาทักษะภาษาขั้นพื้นฐานสู่การเรียนรู้ในสายวิชาชีพ ซึ่งทักษะทางภาษาเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นทั้งต่อการแสวงหาความรู้ สร้างความร่วมมือ เจรจาต่อรอง และสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะทางภาษาจึงเป็นการเปิดโลกทัศน์ของผู้เรียนให้กว้างขวาง เนื่องด้วยความรู้มิได้จำกัดอยู่แต่เพียงในภาษาของตนเท่านั้น หากยังกระจายอยู่ในภาษาอื่น ๆ การขจัดอุปสรรคทางด้านภาษาจึงทำให้ขอบเขตความรู้ของผู้เรียนแผ่ขยายกว้างยิ่งขึ้น อีกทั้งอาจนำไปสู่การค้นพบและประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่นำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพต่อไปได้อีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา