โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจฯ จัดโครงการจิตอาสาร่วมใจจัดภูมิทัศน์ อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะบริหารธุรกิจฯ จัดโครงการจิตอาสาร่วมใจจัดภูมิทัศน์ อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 4 ธันวาคม 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 82 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                     วันที่ 4 ธันวาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการ “จิตอาสาร่วมใจจัดภูมิทัศน์ อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์” ณ บริเวณอาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฐ  พชรธนนนท์ พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรการบัญชี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดทำโครงการ “จิตอาสาร่วมใจจัดภูมิทัศน์ อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์” ซึ่งจัดขึ้นในรายวิชามนุษยสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ส่งเสริมให้เกิดภาวะความเป็นผู้นำ การทำงานร่วมกันเป็นทีมและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ รวมถึงเกิดจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด มีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม รวมทั้งให้นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มีภูมิทัศน์ที่สวยงามขึ้นออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา