โลโก้เว็บไซต์  งานวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา เชียงราย ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ณ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา เชียงราย ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ณ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 4 ธันวาคม 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 156 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                      วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้ว ให้แก่มหาวิทยาลัย) เฟส 1 มทร.ล้านนา เชียงราย  ลงพื้นที่ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจติดตามการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำทีมโดย อาจารย์สุภัทรจิตต์  มะโนสด หัวหน้าโครงการ และอาจารย์วรรธนะรัตน์  ไชยวงศ์  หัวหน้าโครงการย่อย และทีมงานโครงการ U2Tบ้านหลวง ต้อนรับคณะกรรม พร้อมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงาน การส่งเสริมให้คนในชุมปลูกผักแบบไม่ใช้สารเคมี นำความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ การทำเชื้อราไตรโคเดอร์มาซึ่ีงเป็นเชื้อราที่เป็นศัตรู (ปฏิปักษ์) ต่อเชื้อราที่เป้นสาเหตุโรคพืชหลายชนิดโดยวิธีการเบียดเบียน หรือเป็นปรสิต การทำฮอร์โมนไข่ การส่งเสริมให้ทำสิ่งทอเพื่อสร้างร้ายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้าน การให้ความรู้และการปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ในสถานการณ์โควิดแพร่กระจ่าย นอกจากนี้ ทีมงานโครงการ U2Tบ้านหลวง ยังได้ส่งเสริมให้หมู่บ้านบ้านหลวงมีการจัดการท่องเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย์ เรียนรู้วิถีชาวบ้าน เนื่องด้วยคณะทีมงานได้เล็งเห็นว่าพื้นที่ตั้งของหมู่บ้านบ้านหลวงนี้อยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งของจังหวัดเชียงใหม่ก็คือ ดอยอินทนนน์ จึงได้ส่งเสริมให้มีการจัดการท่องเที่ยวแบบจำลองขึ้น อีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา