โลโก้เว็บไซต์ 2022-09-07 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2022-09-07

กลุ่มบริษัท ฟรีวิลล์ (ในเครือเจริญโภคภัณฑ์) เข้าแนะแนวแนะนำบริษัท และประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครตำแหน่งงาน กับนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย
พุธ 7 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

                   วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 15.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย กลุ่มบริษัท ฟรีวิลล์ (ในเครือเจริญโภคภัณฑ์) ประกอบไปด้วย 5 บริษัท ดังนี้ 1.บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จํากัด 2.บริษัท ฟรีวิลล์ คอมไพล์ จํากัด 3.บริษัท ฟรีวิลล์ เอฟเอ็กซ์ จํากัด 4.บริษัท ฟรีวิลล์-มาร์ส โทเคน จํากัด และ 5.บริษัท ฟรีวิลล์ คอมเซิร์ฟ จํากัด ซึ่งดำเนินกิจการเกี่ยวกับธุรกิจด้านพัฒนาซอฟแวร์, การวางระบบด้านอุตสา... >> อ่านต่อ


วิทยบริการฯ ขานรับ นโยบายมหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับ Big Data จัดประชุมวางกรอบคณะทำงานฯ ๖ พื้นที่ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ
พุธ 7 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

   วันนี้ (วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕) เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดประชุมคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ และผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) ไปยัง มทร.ล้านนา ๖ พื้นที่ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ จัดข... >> อ่านต่อ


(ร่าง) ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีวเคมี ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พุธ 7 กันยายน 2565 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีวเคมี ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 950,000.00 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้           - ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีวเคมี ตำบลฝายแก้ว อำเภอ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย บริจาคโลหิตวันแม่แห่งชาติในรัชกาลที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2565
พุธ 7 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

         วันที่ 7 กันยายน 2565 งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาเชียงรายจัดโครงการบริจาคโลหิตวันแม่แห่งชาติในรัชกาลที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสคล้ายพระราชสมภพ 12 สิงหาคม โดยในปีการศึกษา 2565 ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลพาน และเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ในการออกหน่วยให้บริการรับบริจาคโลหิต ได้มีนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารคณะบ... >> อ่านต่อ


เผยแพร่ราคากลางจ้างรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566
พุธ 7 กันยายน 2565 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เผยแพร่ราคากลางจ้างรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 1. ชื่อโครงการ จ้างรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน... >> อ่านต่อ


เผยแพร่ราคากลางจ้างทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2566
พุธ 7 กันยายน 2565 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เผยแพร่ราคากลางจ้างทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2566 1. ชื่อโครงการ จ้างทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2566 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อพิจารณาแผนพัฒจังหวัดเชียงราย 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
พุธ 7 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

                     วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อพิจารณาแผนพัฒจังหวัดเชียงราย 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็ประธาน กล่าวมอบนโยบา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา