โลโก้เว็บไซต์ 2022-06-06 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2022-06-06

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2566- 2570)
จันทร์ 6 มิถุนายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

                    วันที่ 6 มิถุนายน 2565 คุณณภัทร  ปัญญาวงค์ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วย คุณยุพิน  วรกุลชน นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2566- 2570) เพื่อหารือการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดเชียงรายให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2565
จันทร์ 6 มิถุนายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

                    วันที่ 6 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2565  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์ กล่าวต้อนรับและให้โอวาสกับนักศึกษา พร้อมทั้งให้คำแนะนำเบื้องต้นในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา เชียงราย... >> อ่านต่อมทร.ล้านนา ร่วมจัดแสดงผลงาน การวิจัย ข้าวล้านนา RMUTL Lanna Grain RAD ร่วมวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหาร
จันทร์ 6 มิถุนายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด "๙๐พรรษา ชาวนาวิถีใหม่ ๙ ไกลด้วยพระบารมี"  >> อ่านต่อ


สวส.มทร.ล้านนา : ขอเชิญ...อาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและนักศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams (ประจำเดือนมิถุนายน)
จันทร์ 6 มิถุนายน 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

หัวข้อ :  การใช้งานฐานข้อมูล Turnitin วันที่ 10 มิถุนายน 2565 (เวลา 10:00 – 12:00 น.) ช่องทางลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม : https://bit.ly/3qLmIyk --------------------------------------------- หัวข้อ : การใช้ฐานข้อมูล สนับสนุนการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ วันที่ 15 มิถุนายน 2565 (เวลา 15:00 – 16:30 น.) ช่องทางลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม : https://bit.ly/333rrmL --------------------------------------------- >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุน Fundamental Fund : FF67 (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567
จันทร์ 6 มิถุนายน 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัยและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แบบ Fundamental Fund ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2565  โดยสามารถ Download เอกสารประกอบการจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่นี่  http://shorturl.at/cAUW8 ระบบรับข้อเสนอโครงการ ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา