โลโก้เว็บไซต์ 2020-12-14 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2020-12-14

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการในงาน มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2020 (Chiangrai ASEAN Flower Festival 2020)
จันทร์ 14 ธันวาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

             วันที่ 14 ธันวาคม 2563 กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการในงาน มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2020 (Chiangrai ASEAN Flower Festival 2020) ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 - 10 มกราคม 2564 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก อำเภอเมือง จงหวัดเชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจาร... >> อ่านต่อ


รองคณบดีคระวิศวะฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของตำบลริมโขงภายใต้ยุทธศาสตร์อำเภอเชียงของ
จันทร์ 14 ธันวาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

            วันที่14 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ์ ทิพย์ประเสริฐ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อม ดร.อังกูร ว่องตระกูล อาจารย์ปรีชา พลชัย อาจารย์สุภัทรจิตต์ มะโนสด และอาจารย์ศราวุธ เรือนศรี เข้าร่วมประชุมการประสานงานและการขับเคลื่อนการดำเนินงานของตำบลริมโขงภายใต้ยุทธศาสตร์อำเภอเชียงของ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  >> อ่านต่อ


สาขาการบัญชี จัดอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี ให้แก่ผู้ทำบัญชี TA CPA ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย
จันทร์ 14 ธันวาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

                สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี ให้แก่ผู้ทำบัญชี TA CPA ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจ ที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง โดยมี 2 หลักสูตร ประกอบด้วย 1.สร้างความเข้าใจการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) และ 2.หลักสูตรUpdate ภาษีเงินได้นิติบุคคลการปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรส... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมถนนวัฒนธรรมชุมชนพื้นถิ่น ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
จันทร์ 14 ธันวาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

            เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฐ พชรธนนนท์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และ ดร.ณัฐรกานต์  คำใจวุฒิ อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมถนนวัฒนธรรมชุมชนพื้นถิ่น ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยภายในงานมีการจัดบูธแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนและฐานเรียนรู้ภายในชุมชนและก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา