โลโก้เว็บไซต์ 2018-09-20 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-09-20

การประชุมโครงการขยายผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้ถึงการทำงาน
พฤหัสบดี 20 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

 วันนี้(20 ก.ย.61) เวลา 09.00 - 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร มูลปา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย เป็นประธานในการประชุม โครงการขยายผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้ถึงการทำงาน ( Working-Integrated-Learning) โดยมีผู้บริหารและตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยฯเข้าร่วม  >> อ่านต่อ


โครงการถ่ายทอดนโยบายเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ มทร.ล้านนา เชียงราย
พฤหัสบดี 20 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

           วันที่ 20 กันยายน 2561 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ผศ.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ รศ.ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา นางสาวสุรีย์พร ใหญ่สง่า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ นายสุรพล ใจวงศ์ษา องอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ลงพื้นที่ มทร.ล้านนา เชียงราย ตามโครงการการจัดประชุมสัมมนาโครงการถ่ายทอดนโยบายเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยมีคณาจาร... >> อ่านต่อ


ต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ครอบครัว RL โครงการ RMUTL CARE ห่วงใยดูแลและแคร์กัน
พฤหัสบดี 20 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

             วันนี้ (20 กันยายน 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ ปฎิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี พร้อมด้วยนางรัญชนา  นำอิน หัวหน้างานบุคลากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ มอบถุงรับขวัญและแสดงความยินดี ต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัว RL บุตรสาว ของคุณสุทธิพงษ์  ยอดยา เจ้าหน้าที่เครื่องมือวัดฯ ภาพ/ข่าว : กิ่งกานต์  สาริวาท >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
พฤหัสบดี 20 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

             วันที่ 20 กันยายน 2561 นายสิทธิชัย  จีนะวงษ์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วย นางณัชชา  ทิพย์ประเสริฐ หัวหน้างานวิชาการและทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกลกับส่วนกลาง  เพื่อประชุมเตรียมแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารวิทยาบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย ข่าว: กิ่งกานต์   สาริวาท ภาพ: นางสาวพรรณิภา  เครือวัลย์ >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการด้านการตลาด “การตลาดยุคใหม่ Thailand4.0
พฤหัสบดี 20 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการด้านการตลาด “การตลาดยุคใหม่ Thailand4.0 กระบวนทัศน์ใหม่การตลาด (Value Co-Creation Process)”  โดย ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. - 12.00 น.  ณ อาคารวิทยบริการฯ ห้อง ประชุมกาสะลอง  จัดโดย หลักสูตรการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหา... >> อ่านต่อ


ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 531 รายการ
พฤหัสบดี 20 กันยายน 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 531 รายการ โดยมีราคากลางเป็นจำนวนเงิน  1,892  บาท (หนึ่งพันแปดร้อยเก้... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการหลักสูตรการบิน
พฤหัสบดี 20 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

               วันที่ 20 พฤาภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา และคณาจารย์หัวหน้าหลักสูตร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมโครงการจัดทำหลักสูตรการบิน เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรการบินร่วมกับสถานประกอบการ รวมถึงแนวทางการออกแบบหลักสูตรและกิจกรรมการฝึกอบรม ตลอดจนแนวการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา