โลโก้เว็บไซต์ 2016-04-08 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2016-04-08

อาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมอาสาสมัครในการรับมือกับไฟป่า
ศุกร์ 8 เมษายน 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

ดร.มงคลกร ศรีวิชัย ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา และอาจารย์พีรวัตร ลือศัก อาจารย์สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พร้อมด้วยนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมอาสาสมัครในการรับมือกับไฟป่าอย่างถูกต้องและปลอดภัย เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ณ มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานบ้านห้วยขม ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนเกิดความรู้ความเข้าใจตลอดจนปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องปัญหาไฟป่าแก่เยาวชน ให้เยาวชนเกิดความรักแ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย การประชุม conference เพื่อรับทราบแนวทางการตรวจติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2558
ศุกร์ 8 เมษายน 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุม conference เพื่อรับทราบแนวทางการตรวจติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม 1 เวลา 9.00 น. โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือง เป็นประธานในการประชุม >> อ่านต่อ


อาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร รุ่นที่ 2
ศุกร์ 8 เมษายน 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร รุ่นที่ 2 (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพ) ในระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2559 ณ ห้องศรีสัชนาลัย โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา