โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมอาสาสมัครในการรับมือกับไฟป่า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมอาสาสมัครในการรับมือกับไฟป่า

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 449 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ดร.มงคลกร ศรีวิชัย ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา และอาจารย์พีรวัตร ลือศัก อาจารย์สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พร้อมด้วยนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมอาสาสมัครในการรับมือกับไฟป่าอย่างถูกต้องและปลอดภัย เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ณ มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานบ้านห้วยขม ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนเกิดความรู้ความเข้าใจตลอดจนปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องปัญหาไฟป่าแก่เยาวชน ให้เยาวชนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และเกิดความรู้สึกรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา