โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมอาสาสมัครในการรับมือกับไฟป่า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมอาสาสมัครในการรับมือกับไฟป่า

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายอาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมอาสาสมัครในการรับมือกับไฟป่า
ดร.มงคลกร ศรีวิชัย ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา และอาจารย์พีรวัตร ลือศัก อาจารย์สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พร้อมด้วยนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา