โลโก้เว็บไซต์ ข่าวอบรม/เสวนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวอบรม/เสวนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเครือข่าย และ Server Data Center ภาคปฏิบัติ และ นวัตกรรมเทคโนโลยีเครือข่าย HPE Aruba Network
ศุกร์ 15 มิถุนายน 2561

              สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ บริษัท Hewlett Packard Enterprise THAILAND และ บริษัท ระฟ้า เทคโนโลยี  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเครือข่าย และ Server Data Center ภาคปฏิบัติ และ นวัตกรรมเทคโนโลยีเครือข่าย HPE Aruba Network ในระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ณ  ชั้น 6 อาคารวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย >>ภ... >> อ่านต่อ


ทีมสะเต็มราชมงคลล้านนา ร่วมกับ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดค่ายบูรณาการ STEM กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 2
ศุกร์ 15 มิถุนายน 2561

              วันนี้ (15 มิถุนายน 2561) ทีมสะเต็มราชมงคลล้านนา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดค่ายบูรณาการ STEM กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ขึ้นในระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ณ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดมีอาจารย์และนักศึกษาจากโรงรียนในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วม อาทิโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมจังหวัดพะเยา เป็นต้น โดยกิจกรรม STEM (สะเต็ม) ... >> อ่านต่อ


สาขาวิทยาศาสตร์ร่วมกับสาขาศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย บริการวิชาการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนม่วงคำ
พฤหัสบดี 14 มิถุนายน 2561

          วันที่ 14 มิถุนายน 2561 สาขาวิทยาศาสตร์ร่วมกับสาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนม่วงคำ ด้านการแปรรูปสินค้าการเกษตร ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อผลักดันให้ผู้ประการและเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง และอาจารย์อนิรุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์จากสาขาวิชาการท... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการบริหารสัญญา และกระบวนการบริหารพัสดุ ณ กรุงเทพมหานคร
เสาร์ 9 มิถุนายน 2561

              วันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 น งานคลังและพัสดุร่วมกับงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการบริหารสัญญา และกระบวนการบริหารพัสดุ โดยมีอาจารย์อธิวัฒน์ โยอาศรี ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบพัสดุ กองพัสดุ กรมชลประทาน อาจารย์สุขุม แป้นศรี ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชและอาจารย์มนูญ ปานอุทัย หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุอาคารและสถานที่ สังกัดสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย บริการวิชาการ อบรมให้ความรู้เรื่องการทำบัญชีครัวเรือนกับขุมชนบ้านปางขอน จังหวัดเชียงราย
ศุกร์ 8 มิถุนายน 2561

         วันที่ 8 มิถุนายน 2561 สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการอบรมการทำบัญชีครัวเรือน การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ และการจัดทำบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟปางขอน ภายใต้โครงการยกระคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2561 กรณีหมู่บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่ รายงาน: กิ่งกานต์  สาริ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมสร้างความร่วมมือกับสมาคมธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว​เกาะพะงัน​
พฤหัสบดี 7 มิถุนายน 2561

           วันนี้ (7 มิถุนายน 2561)​ อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม​ สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมสร้างความร่วมมือกับสมาคมธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว​เกาะพะงัน​ จังหวัดสุราษฎร์ธานี​ เพื่อนำเสนอโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ ระดับหลักสูตร​ปวส.​ ร่วมกับสถานประกอบการ​จริง เพื่อผลิตบัณทิตนักปฎิบัติ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานได้ ณ ศูนย์ราชการอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี​  ... >> อ่านต่อ


งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมการจัดการความรู้ : การปรับปรุงกระบวนการทำงาน กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
พฤหัสบดี 7 มิถุนายน 2561

           วันนี้ (7 มิถุนายน 2561) เวลา 9.00 น. งานประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมการจัดการความรู้ : การปรับปรุงกระบวนการทำงาน กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนปรับพื้นฐานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีอาจารย์ปรีชา  พลชัย ผู้อำนวยการกองาบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมกันนี้ หัวหน้างานและหัวหน้าหลักสูตรเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดสานเสวนาเรื่อง แนวทางการจัดตั้งหอเกียรติยศและหอศิลปวัฒนธรรม
พุธ 6 มิถุนายน 2561

             วันนี้ (6 มิถุนายน 2561) เวลา 9.00 น. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดสานเสวนาเรื่อง แนวทางการจัดตั้งหอเกียรติยศและหอศิลปวัฒนธรรม ตามโครงการส่งเสริมการจัดตั้งหอเกียรติยศและหอศิลปวัฒนธรรม โดยมีอาจารย์ปรีชา  พลชัย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยอาจารย์ราเชนทร์  ชูศรี รองผู้อำนวยการกองการศึกษา อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมเสนอความ... >> อ่านต่อ


อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงรายได้รับรางวัลการนำเสนอบทความวิจัย ภาคบรรยาย ระดับยอดเยี่ยม จากการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561(ครั้งที่ 3) ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศุกร์ 25 พฤษภาคม 2561

                 นายพงศ์พันธุ์ กาญจนการุณ อาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้านำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561(ครั้งที่ 3) ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Multi Nation Conference on Imformatics, Agriculture, Management, Business administation, Engineering, Sciences and Technology) ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและได้รับรางวัลก... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาเลือกข้อเสนอ
เสาร์ 12 พฤษภาคม 2561

              วันนี้ (12 พฤษภาคม 2561) เวลา 8.30 น งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาเลือกข้อเสนอ โดยมีอาจารย์ปรีชา พลชัย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดโครงการและได้รับเกียรติจากอาจารย์อธิวัฒน์ โยอาศรี ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบพัสดุ กองพัสดุ กรมชลประทาน และอาจารย์มนูญ ปานอุทัย หัวหน้ากลุ่มงาน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 51 - 60 ทั้งหมด 225


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา