โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมแนวทางการจัดทำธงนำองค์กร (Flagship) และแผนที่เดินทาง (Road Map) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมแนวทางการจัดทำธงนำองค์กร (Flagship) และแผนที่เดินทาง (Road Map)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 ธันวาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 135 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง รองคณบดี หัวหน้าสาขา หัวหน้าหลักสูตร และอาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจฯ และวิศวกรรมศาสตร์  ประชุมแนวทางการจัดทำธงนำองค์กร (Flagship) และแผนที่เดินทาง (Road Map) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ(ดอยสะเก็ด) ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา