โลโก้เว็บไซต์ นศ.การจัดการธุรกิจ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการ MG Inspiring Thoughts 2018 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.การจัดการธุรกิจ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการ MG Inspiring Thoughts 2018

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 พฤศจิกายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 725 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              นักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจ ระดับปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่องและระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย จัดโครงการ “MG Inspiring Thoughts 2018” ในรายวิชาการบริหารโครงการ 12–011-403 รหัสวิชา BBABA211 ในภาคเรียนที่ 1/2561 ซึ่งอาจารย์ผู้สอนได้จัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ตรงด้านการบริการโครงการ สามารถเชื่อมโยงความรู้จากการเรียนการสอนในห้องเรียนกับประสบการณ์จริงเข้าด้วยกันอย่างมี ประสิทธิภาพและศักยภาพความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานจริง โดยกิจกรรมการบริการทางวิชาการ : MG รุ่นใหม่ นำใจด้วยจิตอาสา นำคุณค่าสู่การศึกษา ซึ่งเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการธุรกิจให้กับน้องๆ ณ  โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ในวันที่ 20 กันยายน 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 และวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 โดยมีอาจารย์ธนีนุช เร็วการ เป็นที่ปรึกษาโครงการ

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา