โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย โครงการนำเสนอผลงานของนักศึกษา โครงการ MG Talent 2018 และ โครงการ  Cooperative Learning | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย โครงการนำเสนอผลงานของนักศึกษา โครงการ MG Talent 2018 และ โครงการ Cooperative Learning

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 มีนาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 414 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                     วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561 หลักสูตรการจัดการธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า และหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการนำเสนอผลงานของนักศึกษา ดังนี้ 1) โครงการ MG Talent 2018 ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่ กิจกรรมย่อยที่ 1 "ปลดล็อคธุรกิจ SMEs ด้วยนวัตกรยุคใหม่" เป็นการบูรณาการรายวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อมของผู้ประกอบการ, นวัตกรรมและการจัดการการการเปลี่ยนแปลง, และ การจัดการความเสี่ยง โดยฝึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่และเขียนแผนธุรกิจเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการและนักนวัตกรยุคใหม่ และกิจกรรมย่อยที่ 2 คือ "กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของธุรกิจยุคใหม่ด้วย Learning by Doing" เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักศึกษาวิเคราะห์กลยุทธ์ธุรกิจและให้ข้อเสนอแนะการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ 2) โครงการ Cooperative Learning เป็นกิจกรรมนำเสนอผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2560 เพื่อถ่ายทอดและสรุปประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ และ 3) โครงการ Project Day เป็นการนำเสนอการทดสอบความก้าวหน้าโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ปีการศึกษา 2560 เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการทำโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าของนักศึกษา ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานพร้อมด้วยอาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา