โลโก้เว็บไซต์ งานวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดงานประชุมชี้แจงนโยบายด้านการวิจัยและจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ด้านการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนการวิจัยยกระดับคุณภาพชีวิต/ชุมชน จังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดงานประชุมชี้แจงนโยบายด้านการวิจัยและจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ด้านการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนการวิจัยยกระดับคุณภาพชีวิต/ชุมชน จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 มีนาคม 2561 โดย นายณรงค์ฤทธิ์ สมใจ จำนวนผู้เข้าชม 523 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 6 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์ สมไชยวงค์ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมชี้แจงนโยบายด้านการวิจัยและจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ด้านการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนการวิจัยยกระดับคุณภาพชีวิต/ชุมชน จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารวิทยบริการฯ พร้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย จีนะวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ ทิพจร และดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย ได้ชี้แจงนโยบายด้านการวิจัยดังกล่าว รวมทั้งมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน ได้มาบอกเล่าประสบการณ์และแนวทางการทำงานวิจัยจำนวน 8 ท่าน ได้แก่
1. รองศาสตราจารย์สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ ในหัวข้อเรื่องการวิจัยและพัฒนาชุมชนและการวิจัยภาคสังคม
2. อ.กนกพงษ์ ศรีเที่ยง ในหัวข้อเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนาโนในกลุ่มวิสาหกิจปลานิล-เห็ดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ พรมมี ในหัวข้อเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับชุมชนจังหวัดภาคเหนือตอนบน
4. อ.สุจิตตา หงส์ทอง ในหัวข้อเรื่องโซ่อุปทานสำหรับวิสาหกิจและผู้ประกอบการ
5. อ.สมควร สงวนแพง ในหัวข้อเรื่องระบบโลจิสติกส์สำหรับวิสาหกิจและผู้ประกอบการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ปงลังกา ในหัวข้อเรื่องการวิจัย Talent Mobility เพื่อพัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภัทร ทิพย์ศรี ในหัวข้อเรื่องประสบการณ์การวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจ OTOP & SME ในยุค Thailand 4.0 
8. อ.ธนากร สร้อยสุวรรณ ในหัวข้อเรื่องการวิจัยพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดและแนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่

 

ภาพ : ยุทธนา ปัญญาวงค์
ข่าว : พรพิมล ยอดสุวรรณ
ประกาศข่าว : นายณรงค์ฤทธิ์ สมใจ
 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา