โลโก้เว็บไซต์ MOU โครงการพี่เลี้ยงอุดมศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย&รร.เวียงป่าเป้า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

MOU โครงการพี่เลี้ยงอุดมศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย&รร.เวียงป่าเป้า

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 231 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ดร.ปภาวดี เนตรสุวรรณ หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์นิวัต นวลกัน หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย กับ นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ในการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง (STEM) ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม โดยทางมหาวิทยาลัยฯ ได้เข้าไปดำเนินการจัดกิจกรรม STEM ให้กับนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งเป็นการบูรณาการเรียนโดยเอาความรู้ทางด้ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้ารวมกัน เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักกระบวนการคิดวิเคราะห์ การวางแผน และเรียนรู้การทำงานในแต่ละสายวิชาชีพ เพื่อให้นักเรียนสามารถเห็นได้ถึงลักษณะการทำงานในอนาคตที่ตนเองชอบและต้องการประกอบอาชีพนั้นในอนาคต
ข่าว:นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท
ภาพ:ทีมงานโครงการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง (STEM)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา