โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างถนนคอนกรีตทางเข้าหอพักนักศึกษา (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างถนนคอนกรีตทางเข้าหอพักนักศึกษา (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างถนนคอนกรีตทางเข้าหอพักนักศึกษา (ครั้งที่ ๒)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
e-bidding)

……………………………………………………………………

 

                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างถนนคอนกรีตทางเข้าหอพักนักศึกษา (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๑๑,๑๔๐.๑๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทสิบสตางค์)

 

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

1.ประกาศฉับบเต็ม

2.เอกสารประกวดราคา

3.ปร.4

4.แบบงานถนนหอพัก

5.TOR